Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 February 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Frits, chemicals
Frit is a mixture of inorganic chemical substances produced by rapidly quenching a molten, complex combination of materials, confining the chemical substances thus manufactured as nonmigratory components of glassy solid flakes or granules. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of frit. The primary members of this category are oxides of some or all of the elements listed below. Fluorides of these elements may also be included in combination with these primary substances.@Aluminum@Manganese@Antimony@Molybdenum@Arsenic@Neodymium@Barium@Nickel@Bismuth@Niobium@Boron@Phosphorus@Cadmium@Potassium@Calcium@Silicon@Cerium@Silver@Chromium@Sodium@Cobalt@Strontium@Copper@Tin@Gold@Titanium@Iron@Tungsten@Lanthanum@Vanadium@Lead@Zinc@Lithium@Zirconium@Magnesium
266-047-6 65997-18-4
Repr. 1B
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
1,1-diethoxyheptane
211-707-0 688-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, tris(methoxymethyl)-, tris[(tallow alkyloxy)methyl] derivs.
287-811-5 85586-09-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 4-methyloctanoate
260-051-1 56196-53-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
ALKYLATED DIPHENYL ETHERS; MIXTURE OF ALKYLATED DIPHENYL ETHERS; MORESCO HILUBE LB-100; MORESCO HILUBE S-3367
603-134-00-3
410-450-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Citric acid, sodium salt
213-618-2 994-36-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-trifluoroethyl trifluoroacetate
206-985-5 407-38-5
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
4-nitrophenyl dihydrogen phosphate
206-353-9 330-13-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl acrylate
251-992-9 34395-24-9
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium heptanoate
233-180-6 10051-45-3
Not Classified
Notified C&L View details
Collagens, hydrolyzates, reaction products with cocoyl chloride, triethanolamine salts
500-714-7 162353-76-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Viola tricolor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Viola tricolor, Violaceae.
281-687-6 84012-42-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Octachloronaphthalene
218-778-7 2234-13-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-anilino-4-hydroxyanthraquinone
242-939-0 19286-75-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
3,5-dimethylhexan-3-ol
224-136-7 4209-91-0
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis[N-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)ethanimine]
610-133-1 436857-82-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,13S,20R,20bS)-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',10,11,14,15,17,17a,20,20a,20b-dodecahydro-2H,7H-spiro[11,15-methanofuro[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecine-13,2'-pyran]-7-yl 4-O-[(4xi)-4-acetamido-2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-alpha-L-threo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranoside
602-966-4 123997-26-2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl-terminated
600-723-7 106214-84-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt
287-370-9 85480-89-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-fluorobenzylamine
201-957-9 89-99-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N,N',N'-tetramethyltetramethylenediamine
203-878-5 111-51-3
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Amines, C12-14-tert-alkyl, di-Me phosphates
268-954-2 68155-32-8
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium potassium bis(sulphate)
233-401-6 10141-00-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Strontium hydrogen phosphate
236-615-8 13450-99-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dialuminium trioxalate
212-407-2 814-87-9
GHS07
Notified C&L View details
(benzimidazol-2-yl)ethanenitrile
224-574-9 4414-88-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dichlorohexylmethylsilane
238-864-8 14799-94-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
271-865-1 68610-44-6
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
REACH registration C&L View details
Butane-2,3-dithiol
224-870-8 4532-64-3
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-methylpyridazin-3(2H)-one monohydrobromide
304-375-4 94248-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Butanol, 4-chloro-, 1-methanesulfonate
608-017-0 26910-61-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Benzenemethanesulfonic acid, alpha,4-dihydroxy-, potassium salt (1:1)
614-953-0 69342-18-3
Not Classified
Notified C&L View details
1-methyl-1-nitrosourea
211-678-4 684-93-5
Flam. Sol. 2
Acute Tox. 3
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Benzenesulfonic acid, C10-60-alkyl derivs., sodium salts
290-641-4 90194-32-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[2-(trifluoromethyl)phenyl]glycolic acid
206-428-6 339-93-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ucb 22060
446-640-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,16α,20,25-tetrahydroxy-9β-methyl-10α,-19-norlanosta-1,5,23(E)-triene-3,11,22-trione 25-acetate
242-325-2 18444-66-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
3,6-bis[2-(dimethylamino)ethoxy]-9H-xanthen-9-one dihydrochloride
259-250-6 54593-27-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
006-053-00-6
220-114-6 2631-40-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Octatriacontane
230-560-3 7194-85-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
619-606-7 924305-06-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[[(2-hydroxyethyl)imino]dimethylene]bisphosphonic acid, sodium salt
244-743-0 22036-78-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05
Notified C&L View details
Sodium tetrahydroborate
241-004-4 16940-66-2
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
REACH registration C&L View details
2,6-di-tert-butylhydroquinone
219-481-5 2444-28-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
5-furyl-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
252-719-6 35771-65-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-fluoro-4-nitrotoluene
207-166-5 446-34-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: