Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 02 March 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
N-methyl-4-anisidine
227-735-1 5961-59-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Pentahydroxy(tetradecanoato)dichromium
265-647-5 65229-24-5
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Bromovinylmagnesium
217-375-3 1826-67-1
Water-react. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Urtica dioica, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Urtica dioica, Urticaceae.
281-685-5 84012-40-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-aminoethanesulfinic acid
428-720-4 300-84-5
Not Classified
Notified C&L View details
Benzyloxyacetic acid
608-470-4 30379-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Gold cyanide
253-385-4 37187-64-7
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2,4-Dihydroxy-1,3-cyclobutanediyl)bis[2,3-dihydro-1H-perimidine-4,2,2-triylbis (methylene)] tetrahexanoate
606-723-3 211991-63-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Isotridecyl dihydrogen phosphate
256-882-4 50977-11-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Sulfurous acid, monosodium salt, polymer with formaldehyde and methylphenol
614-154-7 67875-42-7
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(S)-ethyl 3-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-3-phenylpropanoate
445-820-3
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4(or 2)-(2-pyridylazo)-3(or 5)-(sodiooxy)phenol
236-339-8 13311-52-9
Not Classified
Notified C&L View details
3,4-diphenylfuran-2,5-dione
225-370-2 4808-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
266-314-7 66327-54-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(dodecylbenzenesulphonato-O)(propan-2-olato)titanium
262-777-4 61417-55-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,2-Dimethylpyridinium iodide
617-993-7 872-73-1
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tungsten diselenide
235-078-7 12067-46-8
GHS06
Notified C&L View details
5-nitroanthranilic acid
210-493-6 616-79-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-diisopropyl-2-(p-nitrobenzyl)isourea
221-027-6 2978-11-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
sodium dichromate
024-004-00-7
234-190-3 10588-01-9
Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 2
Resp. Sens. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 1B
GHS03 GHS05 GHS06
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
8-Chloro-11-(1-methyl-piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5Hbenzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol
609-518-7 38089-93-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Cement, alumina, chemicals
High-Alumina cement is a mixture of chemical substances produced by burning or sintering at high temperature (greater than 1200°C (2192°F)) raw materials which are predominantly calcium carbonate, aluminium oxide, silica, and iron oxide. The chemical substances which are manufactured are confined in a crystalline mass. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of high-alumina cement. The primary members of this category are CaAl2O4, Ca4Al2Fe2O10, Ca12Al14O33, and Ca2SiO4. Other compounds listed below may also be included in the combination with these primary substances.@CaAl4O7@Ca2Al2SiO7@CaAl12O19@Ca4Al6SO16@Ca3Al2O6.@Ca12Al14Cl@CaO@Ca12Al14F2@Ca3SiO5@Ca6Al4Fe2.@Ca2Fe2O5.
266-045-5 65997-16-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
9-(2-carboxylatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium
246-666-8 25152-49-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
17-Hydroxy-1,4,6-pregnatriene-3,20-dione
613-906-1 66212-25-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
605-447-0 16653-19-3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-3-ethoxyacrylonitrile
261-181-1 58243-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
209-744-2 592-09-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Nitrophenyl 3-[[2-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1-naphthyl]azo]-4-methoxybenzenesulphonate
276-755-7 72639-39-5
Notified C&L View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
603-072-00-7
219-371-7 2425-79-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
3-methylbutyl palmitate
279-864-8 81974-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
607-649-00-4
433-690-0 167678-46-8
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1-methylbutylamine
210-886-2 625-30-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
221-334-5 3069-25-8
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Methyl 2-(nonylideneamino)benzoate
276-963-8 72894-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
5-[3-[(1S)-2-(difluoromethoxy)-1-methylethoxy]-5-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- 2-pyrazinecarboxamide
600-270-5 1020668-59-0
Acute Tox. 4
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-bromo-2-oxopropionic acid
214-206-5 1113-59-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
CEDARWOOD OIL TEXAS
614-888-8 68990-83-0
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
FLEXSORB HP SOLID; MALINE K
607-227-00-X
405-560-3 120447-91-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(trichlorovinyl)anilinium chloride
279-862-7 81972-27-2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-{[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl}-N-phenylamine
605-838-6 17890-10-7
Muta. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Ammonium L-glutamate
231-447-1 7558-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
Doxycycline hyclate
607-368-7 24390-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Vanadium yttrium tetraoxide
236-965-1 13566-12-6
Not Classified
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with morpholine
294-257-8 91696-97-8
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Deca-1,4,9-triene
233-346-8 10124-98-8
Flam. Liq. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
(3-chloropropoxy)benzene
222-192-7 3384-04-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-β-pregnane-3-α,20-α-diol
201-313-7 80-92-2
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
279-596-1 80866-93-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: