Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

2-Nitro-4-methylsulfonyltoluene

EC / List no.: 605-469-0 CAS no.: 1671-49-4
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 3 # Harmonised classification for reprotoxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Repr. 2 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity; ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity; CAESAR Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Suspect Mutagen (moderate reliability); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability) # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction;Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1