Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate

EC / List no.: 255-863-8 CAS no.: 42509-80-8
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 2; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 3 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 2 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler 'Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS' gives an alert for carcinogenicity # Suspected hazardous to the aquatic environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of <1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of <1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 1.32 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'DNA alerts for AMES, MN and CA by OASIS v.1.3' gives an alert for mutagenicity; CAESAR Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); mutagen according to ISSSTY # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3' gives an alert for skin sensitisation

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2