Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

1,1,2,2-tetrachloroethane

EC / List no.: 201-197-8 CAS no.: 79-34-5
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 2 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 2 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity; ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (EXPERIMENTAL value); IARC monographs classified the substance as carcinogenic or probably/possibly carcinogenic; carcinogen according to ISSCAN # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 56.82 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 20.16 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-3 (between 10 and 100 mg/l) (EXPERIMENTAL value); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 24.02 mg/L (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 92.59 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 53.51 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 42.9 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity; In vivo micronucleus test outcome positive according to ISSMIC; mutagen according to ISSSTY # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1