Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Propylthiouracil

EC / List no.: 200-103-2 CAS no.: 51-52-5
Information source
# Suspected carcinogen: IARC monographs classified the substance as carcinogenic or probably/possibly carcinogenic; carcinogen according to ISSCAN; reasonably anticipated to be a human carcinogen according to NTP 13th RoC # Suspected hazardous to the aquatic environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 77.74 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 3.87 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of <1 mg/L # Suspected persistent in the environment: Biodegradation NITE database in the Toolbox contains at least one experimental data from 28 days ready biodegradability test (OECD TG 301C or 301D) reporting a value lower than 60%;The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected respiratory sensitiser: The Toolbox profiler Respiratory sensitisation gives an alert for respiratory sensitisation # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3 gives an alert for skin sensitisation # Suspected toxic for reproduction: DART database in the Toolbox reports that this substance as Known developmental potential

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2