Bisfenol A

 

Bisfenol A (BPA) är en industrikemikalie som har använts sedan 1960-talet. Vanligast förekommande är den vid tillverkningen av plaster, men den finns också i harts och i termopapper.

BPA används som en monomer vid tillverkning av polykarbonatplast. Polykarbonatplaster ingår i ett antal vanliga konsumentvaror såsom återanvändbara tallrikar, bestick och dryckesflaskor av plast, sportutrustning samt cd- och dvd-skivor.

Epoxiharts som innehåller BPA används för beläggning av insidan av vattenrör och på insidan av konserv- och läskburkar för att öka hållbarheten och förhindra att maten eller drycken får en metallisk smak.

BPA används också som färgframkallare i termopapper, som används till kvitton i affärer samt kollektivtrafiks- och parkeringsbiljetter.

Så kontrolleras användningen av bisfenol A

Begränsning i termopapper

I december 2016 beslutade Europeiska kommissionen att begränsa BPA i termopapper i EU. Förbudet träder i kraft 2020, vilket ger tillverkare, importörer och användare av termopapper tid att fasa ut det och hitta ett alternativ.

Till följd av begränsningen måste papperstillverkare ersätta BPA med andra färgframkallare. En eventuell ersättare som övervägs i branschen är kemikalien bisfenol S (BPS). Farhågor har dock framförts över att denna kemikalie kan orsaka liknande hälsoproblem som BPA. För att se till att en farlig kemikalie inte ersätts av en annan utvärderas BPS just nu och kommissionen har också bett Echa att ytterligare undersöka användningen av BPS i stället för BPA i termopapper.

Echa har uppmanat industrin att tillhandahålla årliga uppdateringar om användningen av BPS och andra framkallare som alternativ till BPA i tillverkningen av termopapper i EU. Mer information om volymerna för de olika alternativ som används i termopapperstillverkning finns i dokumentet nedan under ”Mer information”.

Klassificerat som farligt för mänsklig fortplantning

I EU klassificeras bisfenol A som ett ämne som är farligt för vår fortplantningsförmåga. Alla tillverkare, importörer eller leverantörer av BPA måste klassificera och märka blandningar som innehåller BPA som reproduktionstoxisk kategori 1B senast den 1 mars 2018. Detta innebär att företag kommer att bli mer välinformerade om eventuella farliga effekter och om hur medarbetare kan skyddas.

Identifierat som endokrinstörande ämne för människors hälsa och miljön

Bisfenol A togs upp på kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i januari 2017 på grund av dess reproduktionstoxiska egenskaper. I juni 2017 stödde Echas medlemsstatskommitté det franska förslaget att även identifiera bisfenol A som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter också på grund av dess endokrinstörande egenskaper som orsakar sannolika allvarliga effekter på människors hälsa, vilket ger upphov till en motsvarande grad av farhågor som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen kategori 1A eller 1B) ämnen. I januari 2018 uppdaterades BPA-posten i enlighet med Tysklands förslag för att beakta det extra skälet till införande på kandidatförteckningen till följd av dess endokrinstörande egenskaper som orsakar skadliga miljöeffekter.

Begränsning i material som har kontakt med livsmedel

BPA har varit förbjudet i nappflaskor i hela EU sedan den 1 juni 2011. I Belgien, Sverige och Danmark är det också förbjudet i andra material som kommer i kontakt med livsmedel avsedda för spädbarn och barn under tre år. Frankrike har förbjudit BPA i alla livsmedelsförpackningar, -behållare och -redskap. I EU får BPA användas i material som har kontakt med livsmedel, men det finns en övre begräsning för hur mycket som får läcka ut från materialet. Efsa är i färd med att omvärdera riskerna för folkhälsan i samband med förekomsten av BPA i livsmedel. 

I januari 2018 godkände Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Europeiska kommissionens förslag att sänka gränsvärdet för specifik migration (SML) som används för plaster, beläggningar och lacker för metaller och andra kontaktkällor till BPA från 0,6 mg/kg till 0,05 mg/kg. Det inför även ett förbud mot bisfenol A i plastflaskor och förpackningar som innehåller livsmedel för spädbarn och barn under tre år.

Begränsning i leksaker

I EU finns det just nu en begränsning av mängden BPA som tillåts överföras från leksaker för barn upp till tre år och leksaker som det är tänkt att barn ska ha i munnen. För närvarande är överföringsgränsen 0,1 mg/l BPA. En lägre gräns på 0,04 mg/l kommer dock att gälla från den 26 november 2018.

Categories Display