Kommunikation längs distributionskedjan

Aktörerna i distributionskedjan kan ha ett antal olika roller och ibland även flera på en gång. Beroende på din roll har du olika skyldigheter, och det kan finnas olika verktyg och information som du kan ha till hjälp. Dessa finns beskrivna på sidorna som är kopplade till varje roll.

Effektiv kommunikation mellan nedströmsanvändare och leverantörer i alla skeden av Reachprocessen bidrar till att relevant information tillhandahålls längs distributionskedjan.

När nedströmsanvändare lämnar information om sina användningar och användningsförhållanden till sina leverantörer, kan registranterna basera exponeringsscenarierna i sina kemikaliesäkerhetsbedömningar på denna information. Därmed är det troligt att de råd om säker användning som registranten förmedlar till nedströmsanvändarna är relevanta och realistiska.

Kommunikationsverktyg

Branschorganisationer, medlemsstater och Echa har arbetat tillsammans för att förbättra och harmonisera kommunikationen längs distributionskedjan som en del av CSR/ES-färdplanen och nätverket för utbyte av exponeringsscenarier (ENES). För kommunikation uppströms har ”användningskartor” tagits fram för att ge information till registranter, ofta genom branschorganisationer.

För kommunikation nedströms har ett antal element utvecklats: mallar för exponeringsscenarier har antagits för ämnen, mallar för information om säker användning av blandningar (SUMI) har antagits för blandningar, fraser och it-kommunikation om exponeringsscenarier har harmoniserats, en metod har utvecklats för att identifiera huvudkomponenten i blandningar.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.