Hormonstörande ämnen

I alla organismer länkar hormoner samman nervsystemet med kroppsliga funktioner såsom tillväxt och utveckling, immunitet, metabolism, reproduktion och beteende. Kemikalier som är "hormonstörande" kan påverka hormonsystemet och därigenom ge upphov till skadliga effekter både på människor och djur.

Ämnen som interagerar med hormonsystemet men som inte ger några skadliga effekter kallas för "hormonellt aktiva ämnen" eller "endokrint aktiva ämnen". Men skiljelinjen mellan hormonellt aktiv och hormonstörande är inte alltid tydlig därför att effekten i vissa fall blir uppenbar först efter en viss fördröjning.

Många olika ämnen, både naturliga och syntetiska, anses vara hormonstörande. Ibland blir de effekter som orsakas av hormonstörande ämnen uppenbara först en lång tid efter exponeringen. Om ett foster i livmodern exponeras för hormonstörande ämnen kan det till exempel leda till effekter som påverkar hälsan hos den vuxna personen och möjligen även hos framtida generationer.

Inom djurlivet har effekter som kan ha samband med hormonstörningar setts hos mollusker, kräftdjur, fiskar, reptiler, fåglar och däggdjur i olika delar av världen. Hos vissa arter har nedsatt reproduktion gett upphov till en minskning i populationen.

När det gäller människor tyder epidemiologiska studier på att hormonstörande ämnen kan ha orsakat förändringar i människors hälsa under de senaste årtiondena. Detta gäller bland annat sjunkande spermieantal, en ökad incidens av pojkar som föds med genitala missbildningar samt en ökning av vissa typer av cancer som är kända för att vara känsliga för hormoner. Mer kontroversiella kopplingar har föreslagits som försämrad neural utveckling och ändrat sexuellt beteende.

Enligt Reach kan hormonstörande ämnen identifieras som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, tillsammans med kemikalier som är kända för att vara cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska. Syftet är att minska användningen av dessa och att de slutligen ska ersättas av säkrare alternativ.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.