Hur är det med djurförsök?

Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach strävar efter att nå en balans: öka vår kunskap om riskerna med kemikalier och samtidigt undvika onödiga djurförsök. Att lära sig mer om kemikalier genom att testa dem på djur är en sista utväg - registranter får endast utföra nya tester när alla andra relevanta och tillgängliga uppgiftskällor är uttömda.

För vissa kemikalier saknas fortfarande information om deras effekt, t.ex. cancerframkallande egenskaper. Industrin måste därför åtgärda informationsbristen för att förstå riskerna med de kemikalier de tillverkar och använder, för att garantera säker användning och hantera de potentiella riskerna samt för att med tiden eventuellt ersätta kemikalier som inger mycket stora betänkligheter med säkrare alternativ. Av detta skäl kan nya studier av kemiska ämnen behöva genomföras, en del av dem med hjälp av djurförsök.

Reach försöker hålla antalet djurförsök till ett nödvändigt minimum på två olika sätt:

  • Gemensamt utnyttjande av data
    Företag som registrerar kemikalier måste utbyta information om farliga egenskaper och tillsammans lämna in denna faroinformation till Echa. Företag som tillverkar eller importerar samma ämnen måste samarbeta och utbyta resultaten från försök utförda på ryggradsdjur, t.ex. fisk, kanin eller råtta. Tillförlitliga och fullgoda studier får inte upprepas.
  • Alternativa metoder och tillvägagångssätt
    Reach erbjuder flera alternativ till djurförsök. Företag kan t.ex. använda befintliga djurförsök som genomförts innan Reach-förordningen trädde ikraft. De kan även förutsäga ämnens egenskaper genom att jämföra ett ämne med ett annat liknande ämne, för vilket det redan finns testdata. Detta tillvägagångssätt kallas för jämförelse med strukturlika ämnen.

Echas roll

Om företagen tror att de behöver göra fler tester för att samla in den information som krävs, måste de informera Echa om sina planer på djurförsök när de registrerar sitt ämne. Kemikaliemyndigheten och medlemsstatens myndighet måste vara eniga om dessa så kallade testningsförslag innan något nytt högre nivå-test (för ämnen som registreras i över 100 ton) kan genomföras.

För att undvika onödiga djurförsök undersöker Echa alla testningsförslag för att kontrollera att det föreslagna testet sannolikt producerar tillförlitliga och fullgoda data.

Echa publicerar även alla förslag till försök på ryggradsdjur på sin egen webbplats. Detta är ett tillfälle för medborgare eller organisationer att lämna vetenskapligt grundade data och studier om ämnet. Om Echa får information genom dessa samråd informerar de företaget och tar alla vetenskapligt grundade data och studier i beaktande när de förbereder sitt beslut.

Echa gör det även möjligt att utbyta tillgängliga uppgifter och information om testning. eChemPortal gör det t.ex. möjligt för registranterna att kontrollera om det redan finns information om djurförsök från andra myndigheter.

Echas webbsida för informationsspridning (länk) ger dessutom medborgare och organisationer en inblick i den information som ingår i registreringsunderlag.

Slutligen bidrar Echa till att utveckla alternativa testmetoder och stödjer användningen av dessa. Kemikaliemyndigheten utvecklar och förvaltar till exempel QSAR-verktyget tillsammans med OECD. Det är en programvara som hjälper företag att identifiera data som behövs för att bedöma farorna med kemikalier.

Roller för olika aktörer

Många aktörer har en viktig roll när det gäller att undvika onödiga djurförsök:

 

Ett företag som tillverkar eller importerar kemikalier

Företagen måste som Reach-registranter samla all tillgänglig information om säker användning av sitt ämne, utbyta data och bestämma hur man tar fram saknad information. De bör om möjligt göra det på ett sätt som inte kräver djurförsök. Om detta inte är möjligt måste de antingen utföra testerna eller, för högre nivå-kraven, göra ett testningsförslag för att komma överens med Echa. 

Medborgare, vetenskapliga medarbetare och icke-statliga organisationer

De kan ge vetenskapligt grundad information som svar på offentliga samråd om testningsförslag. Denna information kommer att tas i beaktande när Echa beslutar om behovet av nya tester. Alla testningsförslag som rör ryggradsdjur publiceras på Echas webbplats och synpunkter kan lämnas inom en tidsfrist på 45 dagar.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter

EU-medlemsstaternas behöriga myndigheter rådfrågas om alla Echas utkast till beslut om kompletterande djurförsök. De är också ansvariga för att genomföra och tillämpa lagstiftningen för att skydda djur som används för vetenskapliga ändamål. 

Echa-rapport: Användningen av alternativ till djurförsök för Reach-förordningen

Vart tredje år rapporterar Echa till EU-kommissionen om användningen av metoder för att ta fram information som har använts istället för djurförsök. Rapporten från 2011 visar att många företag redan har använt alternativ till djurförsök, t.ex. utbyte av data och tillvägagångssättet med jämförelse mellan strukturlika ämnen.

Biocidprodukter

Ett av syftena med den nya biocidförordningen är också att undvika onödiga djurförsök.

Innan några djurförsök utförs måste företagen skicka in en förfrågan till Echa för att ta reda på om ett test eller en studie som behandlar samma informationskrav redan har utförts och lämnats in. Om sådan information redan finns, måste företagen utnyttja informationen gemensamt. De som söker godkännande av biocider kan också fråga om tester och undersökningar som inte inbegriper försök på ryggradsdjur. Nya studier som inbegriper djur ska endast utföras som en sista utväg.

Categories Display