Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Dodecamethylcyclohexasiloxane

D6 EG-nr : 208-762-8 CAS-nr : 540-97-6
Orsak till införande
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Datum för införande
27-jun-2018
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) meets the criteria of Article 57 (d) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is persistent, bioaccumulative and toxic when it contains ≥ 0.1 % w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7). In addition to its intrinsic properties, it also meets the criteria of Article 57 (e) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is very persistent and very bioaccumulative (vPvB) when it contains ≥ 0.1 % w/w decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC No. 208-764-9) or ≥ 0.1% w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7).

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.