Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts

PFHxS EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
vPvB (Article 57e)
Datum för införande
07/07/2017
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 269-511-6 68259-08-5 Official source
perfluorohexane-1-sulphonic acid 206-587-1 355-46-4 Official source
potassium perfluorohexane-1-sulphonate 223-393-2 3871-99-6 Official source
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) 274-462-9 70225-16-0 Official source

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2