Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

4-heptylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Datum för införande
12/01/2017
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
4-heptylphenol 217-862-0 1987-50-4 Official source
Phenol, heptyl derivs. 276-743-1 72624-02-3 Official source
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- - 37872-24-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- - 30784-31-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- - 911371-06-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- - 854904-93-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- - 911371-07-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- - 71945-81-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- - 857629-71-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- - 861010-65-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- - 30784-27-1 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- - 6465-74-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- - 6863-24-7 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- - 6465-71-0 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- - 911370-98-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- - 102570-52-5 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- - 1139800-98-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- - 100532-36-3 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- - 1824346-00-0 Expert judgement (ECHA)
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol 854-135-2 861011-60-1 Expert judgement (ECHA)
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol 854-958-7 30784-32-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-tert-heptyl- - 288864-02-8 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- - 33104-11-9 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- - 72861-06-4 Expert judgement (ECHA)
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- - 854904-92-0 Expert judgement (ECHA)

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.