Uppfyll dina skyldigheter efter Europeiska kommissionens beslut

Europeiska kommissionen utarbetar ett utkast till beslut inom tre månader från det att yttrandena har tagits emot från Echa. Efter utkastet till beslut tar det minst tre månader att genomföra omröstningen i Reachkommittén och sedan slutföra beslutsförfarandet, inklusive översättningar, i kommissionen. Vanligtvis tar hela beslutsprocessen därför längre tid än sex månader.

Skyldigheter efter att tillstånd har beviljats

Om Europeiska kommissionen beviljar tillståndet gäller tillståndet enligt de villkor som beskrivs i den kemikaliesäkerhetsrapport som lämnades som del av ansökan. Kommissionens tillståndsbeslut kan innehålla ytterligare villkor. Efter att ha beviljats tillstånd ska tillståndsinnehavaren fortsätta att försöka hitta säkrare alternativ.

Tillståndsinnehavare

Tillståndsinnehavarna måste följa villkoren i beslutet. Uppströmstillståndsinnehavare, dvs. tillverkare, importörer eller enda representanter, måste ange tillståndsnumret på etiketten innan de släpper ut ämnet eller den blandning som innehåller ämnet på marknaden. Uppströmstillståndsinnehavare måste också uppdatera säkerhetsdatabladet.

Nedströmsanvändare som omfattas av tillståndet för en aktör uppströms

Nedströmsanvändare av ett bilaga XIV-ämne som omfattas av tillstånd som innehas av en aktör uppströms måste uppfylla villkoren i beslutet och, inom tre månader från den första leveransen av ämnet, anmäla sin användning till Echa. Anmälningarna registerförs av Echa, som också vidarebefordrar dem till behöriga myndigheter i medlemsstaterna samt publicerar en översikt över anmälningarna på sin webbplats. Nedströmsanvändare ska också ha kontakt med tillståndsinnehavare och leverantörer och förse dem med information för en eventuell omprövningsrapport. Nedströmsanvändare som vidaresäljer ämnet – antingen ämnet som sådant (efter ompaketering) eller ämnet som beståndsdel i blandning – nedåt i distributionskedjan, måste också vidarebefordra informationen om tillståndet (i säkerhetsdatablad och på etikett) till kunderna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)