Medlemsstatskommittén

Medlemsstatskommittén deltar i flera Reach-processer såsom utvärdering och tillstånd. Medlemsstatskommittén ansvarar för att lösa meningsskiljaktigheter bland medlemsstaterna och när det gäller förslag till identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHCs). Kommittén lämnar in yttranden om Echas förslag till rekommendation för tillståndsförteckningen (bilaga XIV) och förslag till löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP) för processen för ämnesutvärdering. Om ingen överenskommelse uppnås inom medlemsstatskommittén hänskjuts ärendet till Europeiska kommissionen för beslut.

Utvärdering av underlag

När medlemsstater föreslår ändringar eftersträvar medlemsstatskommittén en enhällig överenskommelse om Echas förslag till beslut om: 

  • Testningsförslag
  • Kontroll av att kraven är uppfyllda

Ämnesutvärdering

Medlemsstatskommittén eftersträvar en enhällig överenskommelse om medlemsstatens förslag till beslut om ämnesutvärdering när andra medlemsstater eller Echa föreslår ändringar i dessa. Medlemsstatskommittén beaktar registranternas synpunkter om de föreslagna ändringarna i förslagen till beslut baserat på utvärderingar av underlag och ämnen. Efter att medlemsstatskommittén har slutit en överenskommelse färdigställer Echa beslutet och lämnar över det till registranten.

Medlemsstatskommittén tillhandahåller yttranden om:

  • Ett förslag till löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP) som förbereds av Echa för ämnen som medlemsstaterna ska utvärdera på grundval av att ämnena kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.
  • Förslag från någon av medlemsstaterna att lägga till ämnen på CoRAP utanför de årliga uppdateringarna.

På grundval av dessa yttranden från medlemsstatskommittén antar Echa den slutliga CoRAP för ämnesutvärdering. Medlemsstatskommittén eftersträvar även en överenskommelse i fall där två eller fler medlemsstater har uttryckt ett intresse av att utvärdera samma ämne.

Tillstånd

Medlemsstatskommittén spelar en avgörande roll när det gäller att

  • eftersträva en överenskommelse om identifieringen av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHCs) för kandidatförteckningen över ämnen som skulle kunna ingå i tillståndsförteckningen (bilaga XIV), 
  • tillhandahålla yttranden om Echas förslag till rekommendationer om prioriterade ämnen som kan ingå i tillståndsförteckningen.

Echa beaktar medlemsstatskommitténs yttrande när den avslutar sin rekommendation till kommissionen om prioriterade ämnen som kan ingå i tillståndsförteckningen.

Begäran av Echas verkställande direktör

På begäran av Echas verkställande direktör utfärdar kommittén yttranden om riskerna för människors hälsa och miljön i samband med andra aspekter som rör säkerheten hos ämnen som sådana eller ingående i beredningar eller varor. 

Kommittén tillhandahåller också vetenskapligt stöd för att förbättra samarbetet mellan gemenskapen, medlemsstaterna, internationella organisationer och tredjeländer när det gäller ämnens säkerhet liksom det aktiva deltagandet i tekniska biståndsinsatser och teknisk kapacitetsuppbyggnad som rör sund hantering av kemikalier i utvecklingsländer.

Sammansättning

Varje medlemsstat utser en ledamot i kommittén på tre år med möjlighet till förlängning. Kommittén kan utse upp till fem ytterligare ledamöter som väljs med hänsyn till deras särskilda kompetenser. Ledamöterna får åtföljas av rådgivare.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)