Riskbedömningskommittén

Riskbedömningskommittén utarbetar Echas yttranden om kemiska ämnens risker för människors hälsa och miljön under nedanstående Reach- och CLP-processer. De slutliga besluten fattas av Europeiska kommissionen.

 

Harmoniserad klassificering och märkning

Riskbedömningskommittén undersöker förslagen till harmoniserad klassificering och märkning och avger ett yttrande om den föreslagna harmoniserade klassificeringen av kemiska ämnen som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller luftvägssensibiliserande ämnen, samt andra effekter från fall till fall.  

 

Begränsning 

Kommittén utvärderar om den föreslagna begränsningen för tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ett ämne är lämplig för att minska risken för människors hälsa och miljön. Här ingår bedömning av synpunkter som lämnas in av tredje parter.

 

Tillstånd 

Kommittén bedömer ett ämnes risk i samband med ett ämnes användning när en tillståndsansökan lämnas in. Detta inkluderar en bedömning av hur ändamålsenliga och effektiva de riskhanteringsåtgärder är som beskrivs i tillståndsansökan och i relevanta fall riskerna med möjliga alternativ. Även bidrag från tredje parter till ansökan bedöms.

 

Begäran av Echas verkställande direktör

På begäran av Echas verkställande direktör avger kommittén ett yttrande om riskerna för människors hälsa och miljön eller alla andra aspekter som rör säkerheten hos ämnen som sådana eller ingående i beredningar eller varor. 

Kommittén kan också tillhandahålla vetenskapligt stöd för att förbättra samarbetet mellan gemenskapen, medlemsstaterna, internationella organisationer och tredjeländer när det gäller ämnens säkerhet liksom det aktiva deltagandet i tekniska biståndsinsatser och teknisk kapacitetsuppbyggnad som rör sund hantering av kemikalier i utvecklingsländer.

 

Sammansättning

Kommitténs ledamöter utses av Echas styrelse grundat på kandidater som medlemsstaterna har nominerat för en period på tre år med möjlighet till förlängning.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)