Nätverk för riskkommunikation

Riskkommunikationsnätverket (Risk Communication Network, RCN) lanserades av Echas verkställande direktör hösten 2008 och samlar företrädare för medlemsstaternas berörda behöriga myndigheter på nationell nivå för att informera allmänheten om riskerna med och säker användning av kemikalier och olika ämnen.

Nätverket fungerar som en plattform för Echa att utöva sitt uppdrag enligt Reach-förordningen att ge vägledning i detta sammanhang, med syftet att samordna medlemsstaterna när det gäller denna verksamhet. I jämförelse med Echas två övriga nätverk, särskilt HelpNet, definierar RCN sin verksamhet som "semi-aktiv", och utformar den därför med beaktande av de begränsade resurser som de nationella myndigheterna kan avsätta utöver de egna inhemska insatserna på detta arbetsområde.

Nätverket tillhandahåller ett instrument för utbyte av erfarenheter och bästa metoder i detta specifika kommunikationsområde, informerar nationella företrädare om akademisk forskning och operativa metoder i ämnet och ökar medvetenheten om de krav som ställs på denna typ av kommunikation, till exempel att de offentliga myndigheterna måste försäkra sig om företagens förtroende redan i den rutinmässiga kommunikationen om den dagliga verksamheten.

Nätverket för riskkommunikation (RCN) har sedan det inrättades fastställt sin egen roll närmare. Det har fungerat som särskilt rådgivningsforum för rapporten Guidance on the communication of information on the risks and safe use of chemicals och rapporten Study on Communication on the safe use of chemicals to the General Public, som Echa tagit fram åt Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 34.1 i förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

I linje med målet att tillhandahålla en plattform för att utarbeta praktiska steg för riskkommunikation, utan att sträva efter harmonisering utöver de samarbetsinriktade riktlinjer som föreskrivs i Reach-förordningen, samlar RCN sina medlemmar till plenarmöten och seminarier för att gradvis gå framåt med agendan. Nätverket fungerar inte bara som en plattform för erfarenhetsutbyte och presentationer, utan även för utbildningsevenemang kring särskilda ämnen och andra konkreta aktiviteter.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)