Stöd till EU:s politik för yttre förbindelser

 

Image

I EU:s utvidgningspolitik och den europeiska grannskapspolitiken ingår särskilda åtgärder för att främja samverkan mellan olika tredjelandsgrupper och EU:s organ. Utvidgningspolitiken är inriktad på kandidatländerna och potentiella kandidater för EU-anslutning. Syftet med den europeiska grannskapspolitiken är att engagera de 16 närmaste grannländerna vid unionens yttre gränser. Kommissionen stödjer kandidatländer och potentiella kandidatländer via instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) och grannländerna via det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. I båda fallen sker arbetet ofta genom Byrån för tekniskt bistånd och informationsutbyte (Taiex).

Europeiska kemikaliemyndigheten har lämnat bidrag till båda politikområdena i fråga om sund kemikaliehantering. Kemikaliemyndighetens huvudmål är att bistå tredjeländer på teknisk nivå i deras anpassning till och förståelse av dess tillsynsverksamheter för kemikaliesäkerhet.

Sedan 2009 har Echa ett eget IPA-projekt inriktat på upplysnings- och utbildningssammankomster för myndigheter från länder som får stöd inför anslutningen till EU. Det första projektet slutfördes i november 2011 och det andra i november 2014. Vårt tredje projekt sträcker sig från september 2015 till februari 2018.

Europeiska kemikaliemyndighetens deltagande i evenemang som Taiex arrangerar om kemikaliehantering i länder som får stöd genom instrumentet för stöd inför anslutningen och genom europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet bygger på inbjudningar från fall till fall.

I samband med samtalen om reglerings- och handelsfrågor mellan EU och dess viktigaste partnerländer, t.ex. Kina, Sydkorea och Ryssland, bistår kemikaliemyndigheten genom att lämna information om läget och genomförandet av Reach- och CLP-förordningarna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)