Arbete relaterat till OECD

 

Image

EU bedriver ett nära samarbete på internationell nivå för sund kemikaliehantering. OECD är den huvudorganisation som leder detta arbete. Europeiska kemikaliemyndighetens roll är att tillhandahålla vetenskapligt och tekniskt stöd till Europeiska kommissionen i dess OECD-relaterade verksamheter. Kemikaliemyndigheten är aktiv i olika arbets- och aktionsgrupper inom OECD. Kemikaliemyndighetens insatser inom OECD för att harmonisera verktyg och metoder för kemikaliehantering är till nytta inte bara för myndigheterna utan även för den europeiska industrin.

OECD-ländernas gemensamma mål är desamma som Reach-förordningens mål: att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön samtidigt som man bevarar industrins konkurrenskraft på kemikalieområdet. EHS-programmet (Environment, Health and Safety) inom OECD har spelat en viktig roll i att främja en global harmonisering genom att tillhandahålla allmänt accepterade strategier, metoder och verktyg för sund kemikaliehantering. I detta ingår ömsesidigt erkännande av data, vägledning för testning och god laboratoriesed, standardiserade format för rapportering av resultat, bland annat harmoniserade mallar, it-verktyg (IUCLID) och eChemPortal.

Europeiska kemikaliemyndigheten stödjer kommissionen i dess bidrag till OECD, särskilt på områden som är förknippade med dess arbetsgrupp för farlighetsbedömning. Kemikaliemyndigheten deltar också i IUCLID-expertpanelen och lämnar viktiga synpunkter på utvecklingen av QSAR-verktyget och eChemPortal. Dessutom medverkar kemikaliemyndigheten i utarbetandet av harmoniserade mallar, samarbetsprogrammet för kemikaliebedömning samt i verksamheter som gäller pesticider och högvolymkemikalier (HPV).

Europeiska kemikaliemyndighetens lagstadgade uppdrag att medverka i OECD:s arbete med IUCLID är inte bara till nytta för genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning utan gör det också möjligt för EU-företagen att använda samma format i hela världen för lagring och rapportering av information om kemikalier. eChemPortal är en global portal som är den gemensamma ingången till offentligt tillgänglig information om kemikalier som samlats in enligt olika regelverk. Här kan användarna söka i Europeiska kemikaliemyndighetens och andra tillsynsmyndigheters offentliga databaser.

Från och med 2013 har Europeiska kemikaliemyndigheten även tillsynsuppgifter i enlighet med EU:s biocidförordning och deltar därför i OECD:s arbetsgrupp för biocider.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)