Praktiktjänstgöring

Echa söker nyutexaminerade akademiker som vill medverka i myndighetens dagliga arbete.

Echa erbjuder varje år upp till 20 praktikplatser för akademiker på vetenskapliga områden som kemi, toxikologi, biologi, miljövetenskap och miljöteknik och inom administrativa områden som juridik, kommunikation, ekonomi, personalfrågor och IKT. Praktiken påbörjas vanligen i början av mars eller september.

Praktikplatserna är avsedda för följande personer:

  • Personer som nyligen avlagt högskoleexamen eller som har motsvarande tekniska kvalifikationer eller yrkeskvalifikationer på områden som är av betydelse för gällande kemikalielagstiftning eller på andra områden som rör administrativa arbetsuppgifter vid en EU-institution.
  • Anställda i offentlig eller privat sektor som arbetar med forskaruppgifter på områden som är av betydelse för gällande kemikalielagstiftning.

Intervjuer med tidigare praktikanter


Varaktighet

Praktikperioden är minst tre och högst sex månader lång.

Bidrag

Som akademikerpraktikant får du ett bidrag på cirka 1 300 euro.

Praktikanter som fortsätter att få lön från sin arbetsgivare eller andra bidrag eller ersättningar har endast rätt till bidrag från Echa om det belopp de mottar är lägre än det belopp som anges ovan. I detta fall får praktikanterna ett belopp som motsvarar skillnaden mellan deras inkomst och Echas bidragsbelopp.

Praktikanter som har anställning måste lämna en deklaration om lön, utgifter och ersättningar undertecknad av arbetsgivaren.

Behörighetskriterier

För att ansöka om en praktikplats för akademiker måste du uppfylla följande krav:

  • Vara medborgare i en av EU:s medlemsstater eller i ett land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island, Liechtenstein). Medborgare från kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi kan också godkännas beroende på tillgängliga budgetmedel och Echas kapacitet att ta emot sådana personer. Ett begränsat antal medborgare från andra länder än EU-länder kan också godkännas.
  • Kunna kommunicera på engelska, eftersom engelska är Echas arbetsspråk.
  • Ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk.

Om du väljs ut kommer du att kallas till en telefonintervju och/eller personlig intervju.

Praktikanter har inte sjukförsäkring. Innan du påbörjar praktiken måste du kunna visa att du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring som är giltig i Finland.

Praktikantplatser erbjuds inte till sökande som redan har praktiserat, varit anställda eller haft en tillfällig anställning vid en EU-institution eller ett EU-organ eller som har arbetat som forskare eller intern expert hos Echa i mer än åtta veckor.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)