Anställningskrav

Den sökande måste

  • vara medborgare i en av EU:s medlemsstater eller i ett land som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island, Liechtenstein),
  • kunna kommunicera på engelska, eftersom engelska är Echas arbetsspråk,
  • ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk, och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk,
  • ha lämpliga personliga egenskaper för tjänsten,
  • åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter,
  • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning,
  • uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.

Yrkeskvalifikationer

De sökande måste ha den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som anges i platsannonsen.

Endast kvalifikationer som utfärdats eller erkänts som likvärdiga av EU‑medlemsstaternas myndigheter eller EES-myndigheter kommer att godtas.

Yrkeserfarenheten kommer att räknas från den dag då den sökande förvärvade de minimikvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven för profilen i fråga.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)