Sodelovanje s skupinami

Da bi pospešili opredelitev kemikalij, za katere so potrebni regulativni ukrepi, se lahko organi odločijo, da namesto posameznih snovi obravnavajo skupine strukturno sorodnih snovi. Ta pristop združevanja:

  • zagotavlja doslednost in izboljšuje skladnost regulativnega dela;
  • omogoča hitrejšo opredelitev snovi, ki potrebujejo regulativne ukrepe, kot tudi tiste, za katere v tej fazi ni potrebno nadaljnje ukrepanje;
  • omogoča sprejemanje premišljenih odločitev v industriji glede nadomestitve določenih snovi z varnejšimi. Že zgodaj so opredeljene tudi snovi, registrirane samo za vmesno uporabo, ali snovi, ki trenutno niso registrirane, vendar bi lahko bile možni nadomestek za znane snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost.

Razvrstitev strukturno sorodnih snovi v skupine

Skupine snovi se oblikujejo predvsem na podlagi:

  • strukturne podobnosti z uporabo informacij o enakosti snovi v registracijski dokumentaciji in prijavah razvrstitve in označitve;
  • navzkrižnega branja in kategorij z uporabo informacij, prejetih v registracijski dokumentaciji iz industrije in zunanjih virov.

Strukturno podobne snovi so opredeljene na podlagi vseh registriranih snovi (sveta kemikalij). Nekatere snovi so predhodno izbrane, da delujejo kot „semena“. Orodja IT agencije ECHA se nato uporabijo za opredelitev drugih snovi, ki so strukturno podobne semenu.

To je izhodišče za razvrstitev snovi v skupine, za katere bi lahko bili potrebni regulativni ukrepi.

Upoštevajte, da se to delo razlikuje od združevanja v skupine, kot je opredeljeno v oddelku 1.5 Priloge XI k uredbi REACH, zato uporabljene metode niso potrjene informacije o navzkrižnem branju in kategoriji. To delo je izhodišče za združevanje snovi v skupine, za katere bo morda potrebno regulativno ukrepanje.

Združevanje v skupine in svet kemikalij

Namen združevanja je pospešiti delo organov za obravnavanje vseh registriranih snovi v kemijskem sektorju (svetu kemikalij).

Agencija ECHA, države članice in Evropska komisija so razvile pristop za ocenjevanje skupin. Poleg tega se ta pristop po potrebi dopolnjuje z delom, prilagojenim za posamezne skupine. Primeri takih skupin snovi, ki zahtevajo nadaljnje delo, so proizvodni ostanki, žlindra in pepel. Za nekatere skupine snovi je bilo uvedeno tudi sodelovanje z industrijskimi sektorji. Primeri so delovna skupina za snovi iz naftnih derivatov in premoga (PetCo), sektorski pristop za kovine in anorganske proizvode (MISA) ter sodelovanje s Svetom evropske kemijske industrije (CEFIC) pri skladnosti dokumentacije.

Po združitvi se lahko snovi, ki spadajo v skupine, ocenijo. Nato se snovi dodelijo ustreznim skupinam v kemijskem sektorju (svetu kemikalij) in pozneje razporedijo v različne postopke v skladu z uredbama REACH in CLP.

Ocena skupin in opredelitev nadaljnjih regulativnih ukrepov

Pregled registriranih snovi se je začel po prvem roku za registracijo leta 2010. Osredotočen je bil na snovi, za katere je bilo na voljo dovolj informacij o nevarnosti za sklep o potrebnosti in uvedbi regulativnega obvladovanja tveganja. Ta sistematični pregled je sčasoma omogočil opredelitev velike večine tistih snovi, za katere se lahko regulativno obvladovanje tveganja neposredno izvaja. Zato je večina preostalih snovi tista, za katere so potrebne dodatne informacije o nevarnosti. Ocenjevanje snovi v skupinah in ne posamično, pospeši opredelitev takih primerov, zlasti preverjanje skladnosti.

Organi za vsako skupino snovi preučijo, ali je treba začeti nadaljnje regulativne dejavnosti obvladovanja tveganja za celotno skupino, podskupino ali posamezne snovi znotraj skupine. Izhodišče za skupino je strukturna podobnost, vendar je treba morda v nekaterih primerih upoštevati dodatne lastnosti (vzporedno s strukturno podobnostjo), kot je združevanje na podlagi podobne tehnične funkcije ali uporabe (npr. zaviralci gorenja) ali združevanje na podlagi specifične komponente, ki vzbuja zaskrbljenost.

Namen zgodnje ocene in opredelitve morebitnih nadaljnjih potreb po obvladovanju regulativnih tveganj, vključno s primeri, ko je treba pridobiti dodatne informacije o nevarnosti, preden je nevarnost dovolj pojasnjena, je pospešiti delo podpornih organov pri hitrem nadaljevanju postopkov, kot so usklajeno razvrščanje in označevanje, opredeljevanje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ali določanje omejitev.