Pregled: primerjava postopkov za reševanje spora za predregistracijske zavezance in poizvedovalce

 

Postopek je odvisen od tega, ali ste snov predregistrirali ali pa zanjo predložili poizvedbo. Če ste snov predregistrirali, postopek temelji na členu 30(3) uredbe REACH. Če ste za snov predložili poizvedbo, postopek temelji na členih

 

  Predregistracija/SIEF Poizvedba

Kaj to pomeni?

Predregistracija je bila mogoča do 1. decembra 2008, če ste snov proizvedli ali uvozili pred tem datumom.

Pozna predregistracija je mogoča do 31. maja 2017, če ste začeli snov proizvajati ali uvažati v količini od 1 do 100 ton na leto.

Po predregistraciji postanete član foruma SIEF (foruma za izmenjavo informacij o snoveh), kjer potekajo vse razprave o identičnosti snovi, souporabi podatkov in skupni predložitvi podatkov.

Poizvedovanje je obvezno, če snovi niste predregistrirali ali pa zanjo opravili pozne predregistracije in če nameravate snov proizvajati ali uvažati v količini, večji od 1 tone na leto.

Prek poizvedbe vas bo agencija ECHA povezala z obstoječimi registracijskimi zavezanci za isto snov. Z njimi boste razpravljali o souporabi podatkov in skupni predložitvi podatkov.

Preverjanje utemeljenosti

Do 15 delovnih dni (lahko se podaljša, če mora agencija ECHA od potencialnega registracijskega zavezanca zahtevati dodatne informacije)

Rok, v katerem mora druga stran zagotoviti dokumentarna dokazila

10 delovnih dni (če druga stran v 10 delovnih dneh ne zagotovi dokumentarnih dokazil, bo agencija ECHA spor ocenila samo na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil vložnik zahtevka)

Rok za izdajo odločbe po prejemu dokazil z obeh strani

2 meseca

1 mesec

Rezultat/vsebina odločbe

Agencija ECHA izda odločbo, s katero potencialnemu registracijskemu zavezancu odobri dovoljenje za sklicevanje na zahtevane študije in/ali mu da na voljo žeton za dostop do skupne predložitve, ali pa od obeh strani zahteva nadaljevanje pogajanj.

Opomba 1: strani pozivamo, da si za dosego prostovoljnega sporazuma prizadevata tudi po tem, ko agencija ECHA izda odločbo o dovoljenju za sklicevanje.

Opomba 2: če agencija ECHA izda odločbo, s katero od obeh strani zahteva nadaljevanje pogajanj, strani pa se v pogajanjih ne moreta sporazumeti, lahko potencialni registracijski zavezanec predloži še en zahtevek za reševanje spora, ki zajema njuna nadaljnja prizadevanja.

Področje uporabe dovoljenja za sklicevanje

Le študije na vretenčarjih, ki so predmet pogajanj.

Vse študije, ki so predmet pogajanj.

Dostop do skupne predložitve

Žeton za dostop do skupne predložitve v sistemu REACH-IT (za več informacij glej spletno stran o skupni predložitvi)

Plačilo?

Če agencija ECHA odobri dovoljenje za sklicevanje in/ali dostop do skupne predložitve, ne zahteva dokazila o plačilu. Druga stran pa lahko zadevo predloži pristojnim nacionalnim sodiščem za ustrezno nadomestilo.

Če namerava agencija ECHA odobriti dovoljenje za sklicevanje in/ali dostop do skupne predložitve, najprej pošlje zahtevek za dokazilo o plačilu skupaj z osnutkom odločbe.

Agencija ECHA končno odločbo izda po prejemu dokazila o plačilu.

Opomba: agencija ECHA nima zakonske pristojnosti za oceno ustreznosti tega nadomestila. Za to so pristojna izključno nacionalna sodišča. Vendar agencija ECHA svetuje, da to plačilo ustreza vsaj elementom, o katerih sta se strani sporazumeli med pogajanji.

Pravna sredstva

Na vse odločitve o sporih se je v roku treh mesecev mogoče pritožiti pri komisiji za pritožbe agencije ECHA.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)