SCIP Database

Agencija ECHA bo vzpostavila in vzdrževala zbirko podatkov, ki bo vsebovala predložene informacije o snoveh, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih kot takih ali v sestavljenih predmetih (proizvodih) (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)). Agencija bo informacije iz zbirke podatkov SCIP dala na voljo upravljavcem odpadkov in potrošnikom.

Informacije o prisotnosti snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v izdelkih in ki so na seznamu kandidatnih snovi, morajo biti na voljo v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in materialov, tudi v fazi odpadkov. Za dosego tega cilja bodo morala podjetja, ki dobavljajo izdelke, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m na trg EU, agenciji ECHA od 5. januarja 2021 predložiti dovolj informacij, da se omogoči varna uporaba navedenih izdelkov.

Zbirka podatkov ima tri glavne cilje:

  1. zmanjšanje nastajanja odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, s podpiranjem zamenjave snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih, ki so dani na trg EU,
  2. dati na voljo informacije za nadaljnje izboljšanje postopkov obdelave odpadkov,
  3. omogočiti pristojnim organom spremljanje uporabe snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, v izdelkih in uvesti ustrezne ukrepe v celotnem življenjskem ciklu tovrstnih izdelkov, tudi na stopnji odpadkov.

Zbirka podatkov SCIP dopolnjuje obstoječe obveznosti sporočanja in obveščanja za snovi s seznama kandidatnih snovi v izdelkih v skladu z uredbo REACH.

Kdo mora posredovati informacije v zbirko podatkov SCIP?

Naslednji dobavitelji izdelkov morajo zagotoviti informacije v zbirko podatkov SCIP:

  • proizvajalci in sestavljavci v EU,
  • uvozniki v EU,
  • distributerji izdelkov v EU in drugi udeleženci, ki dajejo izdelke na trg.

Obveznost predložitve informacij agenciji ECHA ne velja za trgovce na drobno in druge udeležence v dobavni verigi, ki dobavljajo izdelke neposredno potrošnikom.

Katere informacije je treba predložiti v zbirko podatkov SCIP?

Nosilci obveznosti predložitve informacij morajo to storiti samo za izdelke, ki vsebujejo snovi s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m. Velika večina izdelkov na trgu EU ne vsebuje snovi s seznama kandidatnih snovi v koncentraciji nad dovoljenim pragom.

Poleg administrativnih kontaktnih podatkov morajo dobavitelji izdelkov agenciji ECHA zagotoviti naslednje informacije:

  • informacije, ki omogočajo opredelitev izdelka;
  • ime, razpon koncentracije in mesto snovi s seznama kandidatnih snovi v tem izdelku; in
  • druge informacije, ki omogočajo varno uporabo izdelka, zlasti informacije, da se zagotovi ustrezna obdelava izdelka, ko postane odpadek.

Poleg tega lahko nosilci obveznosti prostovoljno zagotovijo še dodatne informacije.

Več podrobnosti o informacijah, ki jih je treba zagotoviti agenciji ECHA, je na voljo pod zavihkom „Podrobne informacije o zahtevah“.

Katere podatke, predložene v zbirko podatkov SCIP, bo agencija ECHA objavila?

Agencija ECHA bo zagotovila varstvo zaupnih poslovnih informacij, kjer je to upravičeno. Na primer, zahtevani obvezni podatki, ki omogočajo vzpostavitev povezav med udeleženci v isti dobavni verigi, ne bodo javno dostopni.

Categories Display