Prijave nadaljnjih uporabnikov o dovoljenih uporabah

Vloge za avtorizacijo lahko zajemajo uporabe določene snovi s strani vlagatelja, uporabe na nižji stopnji v dobavni verigi ali oboje.

Nadaljnji uporabnik, ki ga zajema avtorizacija, dodeljena akterju na višji stopnji v dobavni verigi, mora o svoji uporabi obvestiti agencijo ECHA. Ta zahteva temelji na členu 66 uredbe REACH.

Agencija ECHA vodi register prijav nadaljnjih uporabnikov in informacije posreduje pristojnim organom držav članic.

Spodnji diagram podaja pregled vseh do zdaj prejetih prijav nadaljnjih uporabnikov. Zaradi popolnosti podatkov so za ustrezne snovi predstavljene tudi podeljene avtorizacije. Agencija ECHA bo informacije posodabljala četrtletno.

Več podrobnosti o geografski porazdelitvi uporab je na voljo v rubriki „Zemljevidi in diagrami“.

Informacije, zbrane iz posameznih prijav, so predstavljene v rubriki „Register prijav“.

Navedene informacije temeljijo na prijavah, ki smo jih prejeli od uporabnikov. Zato lahko prihaja do netočnosti. Za dodatne informacije preberite pravno obvestilo agencije ECHA.

Ozadje:

Avtorizacije za uporabo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, se lahko dodelijo, če vlagatelj lahko dokaže, da je tveganje zaradi uporabe snovi ustrezno nadzorovano ali da so socialno-ekonomske koristi večje od tveganj ter primernih alternativ ni. Za vse avtorizacije velja časovno omejeno obdobje preverjanja. Namen postopka za avtorizacijo je zagotoviti, da se snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, postopoma nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo druge, tehnično in ekonomsko izvedljive možnosti. Za več informacij o postopku za avtorizacijo kliknite povezave, ki so na voljo na tej strani.

Za več informacij o javni različici registra prijav in njegovih ciljih glejte „Informacije iz prijav nadaljnjih uporabnikov, ki jih objavlja agencija ECHA“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Opomba: trenutno so navedene samo prijave, prejete do novembra 2016. Podjetja lahko v prijavah od konca leta 2017 določene informacije označijo kot zaupne. Agencija ECHA bo zaključila objavo nezaupnih informacij iz vseh prijav, ko bodo vsa podjetja določila status zaupnosti svojih podatkov.

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Prikazujem 6 rezultata(e)(ov).Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)