Koraki

Vloga za avtorizacijo in nadaljnji postopek o odločanju glede dodelitve avtorizacije za trženje ali uporabo snovi s seznama snovi, za katere je potrebna avtorizacija (tj. v prilogi XIV) uredbe REACH, poteka po naslednjih korakih:

1. Priprava vloge za avtorizacijo

Proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik snovi s seznama snovi, za katere je potrebna avtorizacija, pripravi vlogo za avtorizacijo za svojo(-e) lastno(-e) uporabo(-e) ali za uporabe, za katere namerava snov tržiti.

2. Obvestilo in informativni sestanek pred predložitvijo vloge

Od vlagateljev se zahteva, da agencijo ECHA vnaprej obvestijo, da nameravajo predložiti vlogo. 

Hkrati z obvestilom ali kasneje lahko vlagatelj zaprosi za informativni sestanek z agencijo ECHA, da se razjasnijo regulativna in postopkovna vprašanja, povezana s postopkom vloge za avtorizacijo.

3. Predložitev vloge

Vlagatelji predložijo vlogo za avtorizacijo agenciji ECHA.

4. Priprava računa

Agencija ECHA preveri, ali je vloga popolna in pripravljena za obdelavo, da lahko pripravi in pošlje račun.

5. Plačilo računa

Vlagatelj mora račun plačati. Ko agencija ECHA prejme plačilo do datuma, ki ga je določila, se vloga šteje za prejeto. Odbori tako lahko začnejo z delom.

6. Preverjanje skladnosti

Odbori s pomočjo sekretariata preverijo, ali vloga ustreza zahtevam glede informacij iz člena 62 uredbe REACH. Odbora lahko zaprosita za dodatne informacije za zagotovitev skladnosti z uredbo.

7. Javno posvetovanje o uporabah, za katere je predložena vloga

Agencija ECHA bo na svoji spletni strani objavila obširne informacije o uporabah, za katere je predložena vloga, in povabila zainteresirane strani, da predložijo podatke o možnih alternativnih snoveh ali tehnikah za te uporabe.

8. Zahteva dodatnih informacij o alternativnih možnostih

Odbor SEAC lahko vlagatelja ali tretje strani zaprosi, da v določenem časovnem roku predložijo dodatne informacije o alternativah.

9. Priprava osnutkov mnenj odborov RAC in SEAC

Odbora pripravita in sprejmeta osnutke mnenj glede vloge za avtorizacijo v 10 mesecih od prejema vloge. Mnenji temeljita na vlogi, informacijah, prejetih med javnim posvetovanjem, in katerih koli dodatnih informacijah o alternativah, ki so jih vlagatelj ali zainteresirane strani predložili na zahtevo SEAC.

10. Pripombe na osnutke mnenj

Vlagatelj lahko v dveh mesecih od prejema osnutkov mnenj predloži svoje pripombe.

11. Sprejetje končnih mnenj odborov RAC in SEAC

Odbora RAC in SEAC sprejmeta svoji končni mnenji ob upoštevaju morebitnih pripomb vlagatelja na osnutke mnenj. Sekretariat mnenji pošlje Evropski komisiji, državam članicam in vlagatelju. Različice mnenj, ki niso zaupne narave, bodo objavljene na spletni strani agencije ECHA.

12. Priprava, sprejetje in objava odločitve o avtorizaciji

V treh mesecih od prejema mnenj odborov Komisija pripravi osnutek odločitve o tem, ali naj se avtorizacija dodeli ali ne. Komisija nato sprejme odločitev glede dodelitve ali zavrnitve avtorizacije.

Povzetki odločitev se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in so javnosti na voljo prek podatkovne zbirke, ki jo vzdržuje agencija ECHA. Avtorizacija je predmet časovno omejenega roka za preverjanje (glej Preverjanje avtorizacije).

Preverjanje avtorizacij

Avtorizacija je veljavna, dokler se Komisija na podlagi preverjanja ne odloči o njenem umiku ali spremembi. Vse odločitve o avtorizaciji imajo časovno omejen rok za preverjanje. Imetniki avtorizacij morajo predložiti poročilo o preverjanju vsaj 18 mesecev pred iztekom roka za preverjanje.

Poleg tega se lahko avtorizacija preveri kadar koli, če:

  • se okoliščine spremenijo tako, da pomenijo tveganje za zdravje ljudi ali okolje ali da imajo socialno-ekonomske posledice;
  • so na voljo nove informacije glede morebitnih alternativ.

13. Izpolnjevanje zahtev avtorizacije

Imetniki avtorizacije in nadaljnji uporabniki, ki uporabljajo avtorizirano snov, morajo pri trženju in/ali uporabljanju snovi izpolnjevati zahteve, vključene v odločitev o avtorizaciji.

Imetniki avtorizacije (tj. prozvajalci, uvozniki in/ali nadaljnji uporabniki) morajo na nalepko dodati številko avtorizacije, preden začnejo tržiti snov ali zmes, ki vsebuje to snov. To je treba narediti takoj, ko je številka avtorizacije javno objavljena (glej korak 12).

14. Register obvestil nadaljnjih uporabnikov

Nadaljnji uporabniki avtorizirane snovi agencijo ECHA obvestijo v treh mesecih od prve dobave snovi.

Agencija ECHA vodi register obvestil nadaljnjih uporabnikov (glej korak 13), do katerega zagotavlja dostop pristojnim organom držav članic.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)