Udeleženci

Glavni udeleženci v postopku vloge za avtorizacijo so:

1. Vlagatelj

Vlagatelj je lahko proizvajalec, uvoznik ali nadajljnji uporabnik snovi, za katero je potrebna avtorizacija (ko je navedeno v prilogi XIV). Vlagatelj lahko vloži vlogo za avtorizacijo glede na svoje lastne uporabe ali uporabe, za katere namerava dati snov na trg. Vlogo lahko vloži ena ali več oseb, za eno ali več snovi, ki ustrezajo opredelitvam skupine snovi v skladu z oddelkom 1.5 Priloge XI uredbe REACH, ter za eno ali več uporab.

Če Komisija dovoli za snov izda avtorizacijo, morajo imetniki te avtorizacije pri trženju in/ali uporabi snovi upoštevati zahteve za avtorizacijo. Imetniki avtorizacije morajo posodobiti varnostni list in na nalepko vključiti številko avtorizacije, preden začnejo tržiti snov ali zmes, ki vsebuje to snov.

2. ECHA

2.1 Odbori ECHA

Odbora agencije ECHA za oceno tveganja in za socialno-ekonomsko analizo podata mnenje o vlogi za avtorizacijo.

2.1.1 Odbor za oceno tveganja (RAC)

Odbor za oceno tveganja pripravi mnenje o vlogi, ki vključuje oceno tveganja za zdravje ljudi in/ali okolje, ki izhaja iz uporabe (uporab) snovi skupaj z ustreznostjo in učinkovitostjo ukrepov za obvladovanje tveganja, kot je (so) opisana(-e) v vlogi, in če je ustrezno, oceno tveganj, ki izhajajo iz morebitnih alternativ;

2.1.2 Odbor za socio-ekonomsko analizo (SEAC)

SEAC pripravi mnenje o vlogi, ki vključuje oceno socialno-ekonomskih dejavnikov ter razpoložljivost, primernost in tehnično izvedljivost drugih možnosti, povezanih z uporabo(-ami) snovi, kot je (so) opisana(-e) v vlogi, ter vse informacije o alternativnih možnostih, ki jih prispevajo zainteresirane tretje strani.

2.2 Sekretariat agencije ECHA

Sekretariat agencije ECHA zagotovi vlagateljem smernice in orodja za pripravo njihove vloge. Sekretariat pomaga tudi odborom agencije ECHA z zagotavljanjem znanstvenih, tehničnih in regulativnih storitev na učinkovit in pregleden način.

3. Zainteresirane strani

Zainteresirane strani so državljani, organizacije, družbe in pristojni organi. Lahko so iz EU ali izven nje. Zagotovijo lahko informacije o alternativnih snoveh ali tehnologijah med postopkom posvetovanja glede vloge, kot tudi glede preverjanja avtorizacije.

4. Evropska komisija

Mnenja odborov RAC in SEAC se pošljejo Evropski komisiji. Komisija pripravi osnutek odločitve o avtorizaciji v treh mesecih po prejemu mnenj agencije. Komisija sprejme končno odločitev glede dodelitve ali zavrnitve avtorizacije. Povzetki odločitev se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in so javnosti na voljo prek podatkovne zbirke, ki jo vzdržuje agencija ECHA.

5. Nadaljnji uporabniki

Nadaljnji uporabnik lahko snov uporablja, če je bila dodeljena avtorizacija za to uporabo udeležencu, ki je nad njim v dobavni verigi. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določa avtorizacija in o svojih uporabah te snovi obvestiti agencijo ECHA.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)