Zakonodaja

Zakonodaja

Cieľom nariadenia REACH je zvýšiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobovať chemikálie.

Direktiva o kemičnih dejavnikih (CAD) in direktiva o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh (CMRD) zagotavljata okvir za določanje mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, ki sta sestavni del mehanizma EU za varovanje zdravja delavcev.

Uredba CLP zagotavlja, da so delavci in potrošniki v Evropski uniji jasno obveščeni o nevarnosti kemikalij na podlagi njihovega razvrščanja in označevanja.

Okvirna direktiva o odpadkih določa ukrepe, ki obravnavajo škodljive učinke nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na okolje in zdravje ljudi ter izboljšujejo učinkovito uporabo virov, ki so ključni za prehod na krožno gospodarstvo.

Cilj uredbe o biocidnih proizvodih je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU ter hkrati zagotavljati visoko raven varstva za ljudi in okolje.

Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih prepoveduje ali strogo omejuje proizvodnjo in uporabo obstojnih organskih onesnaževal v Evropski uniji.

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju določa pravila za uvoz in izvoz nekaterih nevarnih kemikalij ter obveznosti za podjetja, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU.

Namen spremenjene direktive o pitni vodi sta zaščita državljanov in okolja pred škodljivimi učinki onesnažene pitne vode ter izboljšanje dostopa do pitne vode.

EU Privacy Disclaimer

Ta stran uporablja piškotke za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje na našem spletišču.