Skip to Content
Skip to Content

Zakonodaja

Cieľom nariadenia REACH je zvýšiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobovať chemikálie.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Uredba CLP zagotavlja, da so delavci in potrošniki v Evropski uniji jasno obveščeni o nevarnosti kemikalij na podlagi njihovega razvrščanja in označevanja.

Okvirna direktiva o odpadkih določa ukrepe, ki obravnavajo škodljive učinke nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na okolje in zdravje ljudi ter izboljšujejo učinkovito uporabo virov, ki so ključni za prehod na krožno gospodarstvo.

Cilj uredbe o biocidnih proizvodih je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU ter hkrati zagotavljati visoko raven varstva za ljudi in okolje.

Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih prepoveduje ali strogo omejuje proizvodnjo in uporabo obstojnih organskih onesnaževal v Evropski uniji.

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju določa pravila za uvoz in izvoz nekaterih nevarnih kemikalij ter obveznosti za podjetja, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU.

Namen spremenjene direktive o pitni vodi sta zaščita državljanov in okolja pred škodljivimi učinki onesnažene pitne vode ter izboljšanje dostopa do pitne vode.

Categories Display


Route: .live1