Napredek pri evalvaciji

Agencija ECHA v skladu s členom 54 uredbe REACH poroča o napredku, ki je bil leta 2018 dosežen pri evalvaciji dokumentacije in snovi. 

Agencija ECHA je v okviru preverjanja skladnosti ali pregleda predlogov za testiranje ocenila 484 registracij, kar ustreza 420 snovem. Izdala je 379 osnutkov sklepov, in sicer 211 o pregledih skladnosti in 168 o pregledih predlogov za testiranje. Izbira registracijske dokumentacije za pregled skladnosti je temeljila predvsem na pomislekih glede morebitne nevarnosti ali izpostavljenosti.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Ob koncu leta je še vedno potekal pregled skladnosti za 45 dokumentacij in pregled predlogov za testiranje za 65 dokumentacij.

Agencija ECHA je sprejela 274 končnih sklepov, ki so vključevali 888 zahtev po informacijah. Od teh 274 sklepov jih je 144 zadevalo preglede skladnosti, 130 pa se jih je nanašalo na preglede predlogov za testiranje.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Od 274 končnih sklepov ji je bilo 216 sprejetih brez sodelovanja Odbora držav članic (države članice niso predložile predlogov za spremembo). 58 sklepov je bilo sprejetih s sodelovanjem Odbora držav članic, in sicer 34 s pisnim postopkom, 24 pa na sestanku Odbora.

Ob koncu leta 2018 je bilo v postopku odločanja še 174 osnutkov sklepov o pregledih skladnosti in 109 osnutkov sklepov o pregledih predlogov za testiranje iz prejšnjega leta. Agencija ECHA je 52 primerov preverjanja skladnosti in 44 primerov pregledov predlogov za testiranje zaključila šele po tem, ko je bil poslan osnutek sklepa, saj so znanstveno upoštevni podatki ali pomembne upravne spremembe privedli do zaključka tekočega postopka odločanja.

Dva osnutka sklepov, ki sta se nanašala na zasnovo razširjene enogeneracijske študije strupenosti za razmnoževanje, sta bila predložena v odločanje Komisiji.

Categories Display