Sklep na podlagi evalvacije snovi

Cilj evalvacije snovi, ki jo izvajajo države članice EU, je pojasniti pomisleke glede varne uporabe snovi. Da bi evalvacijski pristojni organ ugotovil, ali uporaba snovi pomeni tveganje za zdravje ljudi ali okolja, lahko zahteva informacije, ki presegajo zahteve po standardnih informacijah. Evalvacija lahko privede do sprejetja ukrepov za regulativno obvladovanje tveganja.

 

Pospešite postopek evalvacije snovi
  • Če ste seznanjeni, da je v zvezi z vašo snovjo načrtovana evalvacija, čim prej posodobite svojo registracijsko dokumentacijo. V tekočem akcijskem načrtu Skupnosti (CoRAP) so navedene snovi, ki bodo evalvirane v naslednjih treh letih.
  • Posodobitve dokumentacije ne predložite po tem, ko je evalvacijski pristojni organ začel 12-mesečni postopek evalvacije snovi.
  • Če se je evalvacija že začela, v dokumentacijo pa je treba vključiti nove informacije, je ključno, da se z evalvacijskim pristojnim organom države članice najprej dogovorite, ali in kako je mogoče upoštevati novo posodobitev dokumentacije.
  • Prizadevajte si za enotno ravnanje: en sam prispevek v imenu vseh registracijskih zavezancev zagotavlja bolj nemoten postopek odločanja.
  • Če morate v skladu s sklepom predložiti celovito poročilo o študijah, izčrpno poročajte o njih, da lahko evalvacijski pristojni organ izvede neodvisno oceno. Podatke vedno predložite v obliki grobega povzetka študije.
  • Upoštevati morate, da bo evalvacijski pristojni organ začel nadaljnjo evalvacijo posodobljene registracijske dokumentacije.
  • Pristojni organ bo presodil, ali nove informacije ustrezajo zahtevam iz sklepa in ali so z njimi pojasnjeni pomisleki.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)