Vloge za avtorizacijo na kratko

Proizvajalci, uvozniki, edini zastopniki ali nadaljnji uporabniki lahko vložijo vlogo za pridobitev avtorizacije za uporabo snovi, ki je vključena na seznam za avtorizacijo (Priloga XIV k uredbi REACH), ali dajanje te snovi na trg.

Avtorizacija je lahko odobrena pod dvema pogojema:

  1. ustrezen nadzor: vlagatelji morajo dokazati, da je tveganje, ki izhaja iz uporabe snovi, ustrezno nadzorovano oziroma da je izpostavljenost pod izpeljano ravnjo brez učinka (DNEL) ali predvideno koncentracijo brez učinka (PNEC);
  2. socialno ekonomske koristi odtehtajo tveganja in ni ustreznih drugih možnosti: v vlogi mora biti dokazano, da socialno-ekonomske koristi uporabe snovi odtehtajo tveganja in da ni ustreznih nadomestnih snovi ali tehnologij. Pod tema pogojema se lahko izda avtorizacija za snov brez praga (tj. snov, za katero ni mogoče določiti ravni brez učinka oziroma DNEL ali PNEC). Prav tako se lahko pod tema pogojema izda avtorizacija tudi za uporabe ali snovi s pragom, za katere je izpostavljenost nad DNEL ali PNEC.

Vloge se vedno podajo za določene uporabe.  Vloga mora vedno  vključevati poročilo o kemijski varnosti in analizo drugih možnosti. Vključuje lahko tudi socialno-ekonomsko analizo. Za snovi s pragom mora biti vključen načrt nadomestitve, če so na voljo primerne druge možnosti.

Agencija objavi vloge na svojem spletišču. S tem je evropskim in drugim tretjim stranem dana možnost, da zagotovijo informacije o možnih nadomestnih snoveh ali tehnologijah.

Mnenji odborov

Odbora agencije ECHA za oceno tveganja (RAC) in za socialno-ekonomsko analizo (SEAC) na podlagi vloge v 10 mesecih pripravita osnutka mnenj za Evropsko komisijo. Pri pripravi mnenj upoštevata pripombe, prejete med javnim posvetovanjem, in zbrane informacije o drugih možnostih.

Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo pogosto zahtevata dodatne informacije od vlagateljev, ki jih prav tako upoštevata. Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo včasih tistim, ki so podali pripombe med javnim posvetovanjem, postavita dodatna vprašanja.

Odbor za oceno tveganja oceni tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki izhajajo iz uporabe snovi. Oceni ustreznost in učinkovitost ukrepov za obvladovanje tveganja ter obratovalnih pogojev, opisanih v vlogi. V omejenem obsegu oceni tudi možna tveganja drugih možnosti.

Odbor za socialno‑ekonomsko analizo oceni socialno-ekonomske dejavnike ter primernost in razpoložljivost drugih možnosti za uporabo snovi, opisanih v vlogi. Oceni tudi informacije o drugih možnostih, ki so jih predložile tretje strani.

Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo v svojih mnenjih pogosto predlagata Komisiji pogoje ali ureditve spremljanja, da bi se dodatno zmanjšala tveganja ali da bi bila odločitev o avtorizaciji natančnejša. Priporočita tudi trajanje obdobja za pregled.

Odbor za oceno tveganja in Odbor za socialno-ekonomsko analizo lahko namesto tega priporočita Komisiji, naj ne odobri avtorizacije.

Vlagatelj lahko poda pripombe o osnutkih mnenj v dveh mesecih po tem, ko odbora sprejmeta svoji končni mnenji. Agencija ECHA pošlje mnenji Komisiji, državam članicam in vlagateljem ter jih objavi na svojem spletišču.

Odločitev Komisije

Komisija z državami članicami sprejme odločitev, ali bo odobrila avtorizacijo ali ne. Osnutek odločitve o avtorizaciji pripravi v treh mesecih po prejemu mnenj. Skupaj traja več kot šest mesecev, preden je odločitev sprejeta in objavljena v Uradnem listu. V nekaterih primerih lahko sprejemanje odločitve traja tudi veliko dlje.

Obveznosti

Imetniki avtorizacije morajo izpolniti vse pogoje odločitve.  Če dajo na trg snov ali mešanico, ki vsebuje snov, morajo na oznako vključiti številko informacije in sporočiti informacije o avtorizaciji.

Prav tako morajo po tem, ko je bila odobrena avtorizacija za uporabo, določiti in analizirati primerne druge možnosti.

Nadaljnji uporabniki, ki se zanašajo na predhodno avtorizacijo, morajo prav tako upoštevati odločitev. Poleg tega morajo svojo uporabo snovi priglasiti agenciji ECHA v treh mesecih po prvi dobavi snovi. Nadaljnji uporabniki morajo tudi biti v stiku s svojimi dobavitelji in jim zagotoviti informacije, potrebne za poročilo o pregledu.

Agencija ECHA vodi register priglasitev, do katerega imajo dostop tudi pristojni organi držav članic. Povzetke priglasitev tudi objavlja na svojem spletišču.

Ocena

Za vse odločitve o avtorizaciji se izvede pregled. Ta se izvede v obdobju štirih do 12 let. Če imetnik avtorizacije želi nadaljevati s pregledom, mora agenciji ECHA predložiti poročilo o pregledu najkasneje 18 mesecev pred koncem obdobja za pregled.

Komisija lahko kadar koli pregleda avtorizacijo. Pregled se lahko začne, če se okoliščine dovoljene uporabe spremenijo tako, da to vpliva na tveganja ali socialno-ekonomske učinke, ali če postanejo na voljo nove informacije o drugih možnostih.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)