Odbor za oceno tveganja

Odbor za oceno tveganja (RAC) pripravlja mnenja agencije ECHA v zvezi s tveganji snovi za zdravje ljudi in okolje v postopkih v zvezi z REACH ter postopki razvrščanja, označevanja in pakiranja. Končne sklepe sprejme Evropska komisija.

 

Usklajena razvrstitev in označitev

Odbor za oceno tveganja prouči predloge za usklajeno razvrstitev in označitev ter predloži mnenje o predlagani usklajeni razvrstitvi snovi kot rakotvornih, mutagenih, strupenih za razmnoževanje ali kot povzročiteljic preobčutljivosti dihal ter drugih učinkih, značilnih za posamezni primer.  

 

Omejitev 

Odbor oceni, ali je predlagana omejitev proizvodnje, dajanja na trg ali uporabe snovi primerna za zmanjševanje tveganja za zdravje ljudi in okolje. To vključuje upoštevanje pripomb, ki jih predložijo tretje strani.

 

Avtorizacija 

Odbor za oceno tveganja (RAC) ob predložitvio vloge za avtorizacijo oceni, kolikšno je tveganje snovi, ki izhaja iz njenih uporab. To vključuje oceno ustreznosti in učinkovitosti ukrepov za obvladovanje tveganja, kot so opisani v vlogi za avtorizacijo, in če je ustrezno, oceno tveganj, ki izhajajo iz morebitnih alternativ. Upoštevajo se tudi prispevki tretje strani, ki so povezani z vlogo.

 

Zahteve izvršnega direktorja agencije ECHA

Odbor za oceno tveganja na zahtevo izvršnega direktorja agencije ECHA pripravi mnenje v zvezi s tveganji za zdravje ljudi in okolje o vseh drugih vidikih, povezanih z varnostjo snovi kot takih, v pripravkih ali izdelkih. 

Odbor zagotavlja tudi znanstveno podporo, da se okrepi sodelovanje med Skupnostjo, njenimi državami članicami, mednarodnimi organizacijami in tretjimi državami v zvezi z varnostjo snovi, ter dejavno sodeluje pri tehnični pomoči in dejavnostih usposabljanja za smotrno ravnanje s kemikalijami v državah v razvoju.

 

Sestava

Člane Odbora za oceno tveganja imenuje upravni odbor agencije ECHA izmed kandidatov, ki jih predlagajo države članice za obnovljivi mandat treh let.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)