Načrti in poročila

Agencija ECHA svoje dejavnosti načrtuje v večletnih delovnih programih in letnih delovnih programih. V splošnih poročilih agencije ECHA so opisani dosežki agencije v zadevnem letu.

Na začetku je agencija ECHA pripravljala triletne delovne programe, ki so bili revidirani vsako leto, pri čemer se je pri vsakem naslednjem načrtovalnem obdobju tekočemu programu eno leto dodalo, eno pa odvzelo. Z letom 2014 agencija uvaja srednjeročno strategijo načrtovanja, ki obsega pet let, opisana pa je v večletnem delovnem programu za obdobje 2014−2018.

Novi osnutek večletnega delovnega programa za obdobje 2014−2018 je bil junija 2013 predložen v javno posvetovanje, končno različico pa je upravni odbor agencije ECHA sprejel v septembru 2013.

Letni delovni programi vključujejo cilje agencije ECHA za zadevno leto, ti pa se merijo glede na posebne kazalnike in cilje, ki se določijo letno. Upravni odbor agencije ECHA vsako leto do konca oktobra sprejme letni delovni program agencije za prihodnje leto.

Agencija takoj po koncu vsakega koledarskega leta pripravi splošno poročilo za navedeno leto, ki ga upravni odbor agencije ECHA sprejme do konca aprila.

 

Delovni programi

Posebno poročanje

V skladu s pravnim okvirom mora agencija ECHA izdelati tudi redna poročila o posebnih vprašanjih, kot je opisano v nadaljevanju.

REACH

 

Poročila o alternativah testiranju na živalih

Agencija ECHA v skladu s členom 117(3) uredbe REACH in ciljem spodbujanja testnih metod brez testiranj na živalih vsaka tri leta predloži Evropski komisiji poročilo o „stanju na področju izvajanja in uporabe testnih metod brez testiranj na živalih in testnih strategij za pridobitev informacij o intrinzičnih lastnostih ter za oceno tveganja zaradi izpolnjevanja zahtev uredbe REACH“.

Report on Alternatives to Animal Testing (2020)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2020) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv
   

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Porocila o izvajanju uredbe REACH

Agencija ECHA v skladu s clenom 117(2) uredbe REACH vsakih pet let Evropski komisiji predloži porocilo o izvajanju uredbe REACH. V ta porocila mora vkljuciti „informacije o skupni predložitvi informacij v skladu s clenom 11 in pregled razlag, podanih zaradi locene predložitve informacij".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

Integrated Regulatory Strategy

 

Integrated Regulatory Strategy Annual Reports
Reports on the SVHC Roadmap to 2020