Sklepi za splošno uporabo

Agencija ECHA je izdala sklepe za splošno uporabo, ki lahko vplivajo na vsa podjetja, ki izpolnjujejo nekatera objektivna merila, ali v katerih so opisani nekateri njeni postopki.

Cilj objave sklepov agencije ECHA za splošno uporabo je, da se zainteresiranim državljanom in drugim zainteresiranim stranem olajša dostop do dokumentov, ki so zanje relevantni.

Na tej strani so na voljo povezave do relevantnih dokumentov.

 

Regulativni akti

Seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Ena od nalog agencije ECHA je opredeliti snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (snovi SVHC), in jih uvrstiti na seznam; to so snovi, ki so kancerogene, mutagene, strupene za razmnoževanje, snovi, ki so obstojne, strupene in se kopičijo v organizmih ter snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih, ali druge snovi, ki vzbujajo podobno zaskrbljenost.

Snovi SVHC na seznamu bodo morda pozneje vključene v Prilogo XIV k uredbi REACH in v tem primeru za njihovo uporabo postane potrebna avtorizacija.

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

 

Postopkovni ukrepi

Dostop do dokumentov

Državljani EU in državljani nečlanic EU ali podjetja z registriranim sedežem v EU lahko v skladu z uredbo o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (Uredba (ES) št. 1049/2001) agenciji ECHA predložijo zahtevek za dostop do dokumentov. To prispeva k zagotavljanju preglednosti in odgovornosti.

Upravni odbor agencije ECHA je izdal sklep, v katerem so opredeljena podrobna upravna in postopkovna pravila za obravnavo zahtevkov za dostop do dokumentov (MB/12/2008).


Ponovni pregledi zavrnjenih zahtevkov za zaupnost ali zahtevkov za uporabo alternativnih kemijskih imen

Agencija ECHA na svojem spletišču objavlja informacije o registriranih snoveh. Registracijski zavezanci lahko zahtevajo, da se nekatere od teh informacij obravnavajo zaupno. Če agencija ECHA takšen zahtevek zavrne, lahko registracijski zavezanec zahteva pregled sklepa o zavrnitvi.

Če dobavitelj zmesi meni, da bi lahko razkritje sestavine na etiketi ali v varnostnem listu ogrozilo zaupno naravo njegovega posla, lahko predloži zahtevek za uporabo alternativnega kemijskega imena. Če agencija ECHA takšen zahtevek zavrne, lahko dobavitelj zahteva pregled sklepa o zavrnitvi.

Agencija ECHA je pravila za pregled zahtevkov za zaupnost opredelila v sklepu upravnega odbora (MB/17/2008), ki je bil pozneje spremenjen, da so bili vanj zajeti tudi zahtevki za pregled sklepov o zahtevkih za uporabo alternativnega kemijskega imena (MB/17/2011, ki spreminja MB/17/2008).


Takse za storitve in upravne takse

Agencija ECHA lahko zaračuna takse za storitve, ki jih zagotavlja. Ustrezne takse so določene v sklepu upravnega odbora (MB/D/29/2010). Te vključujejo upravne takse, zaračunane podjetjem, ki so lažno trdila, da so MSP, da bi imela koristi od nižjih pristojbin.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)