Porozumenie smernici o pitnej vode

Cieľom revidovanej smernice o pitnej vode je chrániť občanov a životné prostredie pred škodlivými účinkami kontaminovanej pitnej vody a zlepšiť prístup k pitnej vode. Smernica nadobudla účinnosť 12. januára 2021 v nadväznosti na preskúmanie pôvodnej smernice o pitnej vode z roku 1998.

Smernicou sa zavádzajú minimálne požiadavky na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu v celej EÚ. Touto harmonizáciou sa prispeje k dosiahnutiu jednotnej úrovne ochrany zdravia pre všetkých občanov EÚ, ako aj k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu.

V článku 11 revidovanej smernice sa stanovuje rámec minimálnych hygienických požiadaviek na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou. ECHA bude podporovať Európsku komisiu v tejto práci prípravou:

  • európskych zoznamov povolených východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré sú povolené na použitie pri výrobe materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou,
  • metodík posudzovania rizika a požiadaviek na informácie na účely preskúmania východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré možno doplniť do zoznamov povolených látok,
  • administratívnych postupov aktualizácie zoznamov povolených látok.

Po zverejnení zoznamov povolených látok bude ECHA pokračovať v ich aktualizácii, a to dopĺňaním položiek do zoznamov, ich úpravou alebo odstraňovaním existujúcich položiek zo zoznamov.

Harmonogram

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032