Informácie potrebné na registráciu

Požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH závisia od hmotnostného pásma a použití látky. Ak nemáte všetky potrebné údaje, môžete sa dohodnúť na prístupe k jednotlivým štúdiám alebo ku všetkým údajom, ktoré už predložili existujúci registrujúci.

  • Platiť musíte len za údaje, ktoré skutočne potrebujete na svoju registráciu.
  • Kriticky posúďte vhodnosť a kvalitu údajov, ku ktorým chcete získať prístup.
  • Nie vždy musíte predložiť test na stavovcoch, aby ste splnili požiadavky na informácie, aj keď v nariadení REACH sa uvádza test na zvieratách. Stále môžete využiť alternatívne metódy alebo prispôsobiť (vypustiť)  niektoré požiadavky na informácie, pokiaľ je to vedecky odôvodnené. Je tomu tak dokonca aj v prípade, že testy na stavovcoch už boli vytvorené a predložené existujúcimi registrujúcimi.
  • Štandardné požiadavky na informácie sú požiadavky, ktoré sa vyžadujú ako minimum na splnenie registračných povinností podľa nariadenia REACH a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa látka používa ako medziprodukt za prísne kontrolovaných podmienok, musíte poskytnúť iba všetky informácie, ktoré máte k dispozícii.

Požiadavky na informácie sa zmenili pred termínom registrácie v roku 2018. Ak už nie je potrebné poskytnúť niektoré informácie, nemusíte sa už so svojimi spoluregistrujúcimi dohodnúť na rozdelení nákladov za príslušné informácie (a to aj v prípade, ak už boli údaje vytvorené a podané existujúcimi registrujúcimi).
 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)