Prehľad: porovnanie postupov týkajúcich sa sporu pre predregistrujúcich a žiadateľov o informácie

 

Postup je trochu odlišný v závislosti od toho, či je vaša látka predmetom predregistrácie alebo žiadosti o informácie. Ak je vaša látka predmetom predregistrácie, postup je v súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia REACH. Ak je vaša látka predmetom žiadosti o informácie, postup je v súlade s článkami

 

  Predregistrácia/SIEF Žiadosť o informácie

Čo to znamená?

Predregistrácia bola možná do 1. decembra 2008, ak ste látku vyrobili alebo doviezli pred týmto termínom.

Oneskorená predregistrácia je možná do 31. mája 2017, ak ste látku začali vyrábať alebo dovážať v množstve od 1 do 100 ton ročne.

Po predregistrácii sa stanete členom fóra na výmenu informácií o látkach (SIEF), na ktorom prebiehajú všetky diskusie o totožnosti látky, spoločnom využívaní údajov a spoločnom predkladaní.

Ak plánujete začať vyrábať alebo dovážať látku v množstvách väčších ako 1 tona ročne a už nemôžete vykonať oneskorenú predregistráciu, musíte predložiť agentúre ECHA žiadosť o informácie.

Po predložení žiadosti o informácie budete mať možnosť nadviazať kontakt s existujúcimi registrujúcimi rovnakej látky. S nimi bude potrebné prerokovať spoločné využívanie údajov a spoločné predkladanie.

Kontrola prípustnosti

Do 15 pracovných dní (lehotu možno predĺžiť, ak agentúra ECHA potrebuje vyžiadať ďalšie informácie od potenciálneho registrujúceho).

Lehota pre druhú stranu na poskytnutie písomných dôkazov

10 pracovných dní (ak druhá strana neposkytne písomné dôkazy do 10 pracovných dní, agentúra ECHA posúdi spor len na základe dokumentácie, ktorú predložil navrhovateľ).

Lehota na vydanie rozhodnutia po prijatí dôkazov od obidvoch strán

2 mesiace

1 mesiac

Výsledok/obsah rozhodnutia

Agentúra ECHA vydá rozhodnutie, ktorým udeľuje potenciálnemu registrujúcemu povolenie „odvolať sa“ na požadované štúdie a/alebo mu poskytne token na prístup k spoločnému predkladaniu, alebo požiada obe strany, aby pokračovali v rokovaniach.

Poznámka 1: Aj keď agentúra ECHA vydá rozhodnutie s povolením odvolať sa na údaje, strany by sa mali dobrovoľne snažiť dosiahnuť dohodu.

Poznámka 2: Ak agentúra ECHA vydá rozhodnutie, v ktorom žiada, aby strany pokračovali v rokovaniach, a strany rokovaním nedospejú k dohode, potenciálny registrujúci môže predložiť ďalší spor týkajúci sa ich následného úsilia.

Rozsah povolenia odvolať sa na údaje

Rokovaniam podliehajú len štúdie na stavovcoch.

Rokovaniam podliehajú všetky štúdie.

Prístup k spoločnému predkladaniu

Token na prístup k spoločnému predkladaniu v REACH-IT (viac informácií je na webovej stránke spoločného predkladania).

Platba?

Ak agentúra ECHA udelí povolenie odvolať sa a/alebo na prístup k spoločnému predkladaniu, nebude vyžadovať dôkaz o zaplatení. Druhá strana však môže predložiť príslušným vnútroštátnym súdom návrh vo veci primeranej kompenzácie.

Ak agentúra ECHA plánuje udeliť povolenie odvolať sa a/alebo na prístup k spoločnému predkladaniu, najprv vám zašle žiadosť o dôkaz o platbe spolu s návrhom rozhodnutia.

Po prijatí dôkazu o platbe agentúra ECHA vydá konečné rozhodnutie.

Poznámka: Agentúra ECHA nie je právne spôsobilá posúdiť, či táto kompenzácia je alebo nie je primeraná. Na to sú spôsobilé výlučne vnútroštátne súdy. Agentúra ECHA však odporúča, aby táto platba odzrkadľovala aspoň prvky schválené počas rokovaní.

Opravné prostriedky

Proti všetkým rozhodnutiam o sporoch je možné odvolať sa do troch mesiacov na odvolacej rade agentúry ECHA.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)