Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Spory v praxi

Spory sa môžu týkať spoločného využívania údajov alebo prístupu k spoločnému predkladaniu, alebo najčastejšie oboch. Agentúra ECHA zabezpečila uplatňovanie rovnakých zásad a postupov vo všetkých prípadoch.

Začatie sporu je len poslednou možnosťou, keď boli rokovania neúspešné. Agentúra ECHA posudzuje, či strany vyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie spravodlivej, transparentnej a nediskriminačnej dohody. Rozhodnutie bude závisieť od úsilia, ktoré strany vyvinuli. Preto je potrebné, aby ste pred začatím sporu vyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie dohody.

Postup sporu zahŕňa určité kroky a časový harmonogram. Môže sa viesť bez právnej pomoci a je bezplatný.

Výsledok sporu nikdy neuspokojí žiadnu zo strán tak, ako by ich uspokojila dobrovoľná dohoda. Odporúčame, aby ste pokračovali v úsilí o dosiahnutie dohody, ktorá bude uspokojivá pre obe strany, namiesto iniciovania postupu sporu (a to aj po prijatí rozhodnutia agentúry ECHA).

Krok 1: Zhromaždite dôkazy

Agentúra ECHA posúdi váš spor na základe písomných dôkazov o úsilí vyvinutom počas rokovaní. To znamená, že musíte zaznamenať a zhromaždiť všetku komunikáciu medzi vami a druhou stranou, napríklad v súbore ZIP alebo PDF.

Nemusíte predložiť žiadne ďalšie informácie (napr. interné správy, dokumenty alebo výpočty, ktoré ste si nevymenili počas rokovaní), vysvetlivky alebo právne úvahy.

 

Krok 2: Začnite spor pomocou webového formulára

Na predloženie sporu sú k dispozícii dva formuláre v závislosti od toho, či ste vašu látku predregistrovali alebo ste podali žiadosť o informácie.

Formuláre sú k dispozícii ďalej.

Krok 3: Agentúra ECHA posúdi vašu žiadosť

Ak agentúra ECHA bude považovať vašu žiadosť za prijateľnú, požiada druhú stranu, aby do 10 pracovných dní predložila písomné dôkazy týkajúce sa rokovaní.

Agentúra ECHA začne spor posudzovať po predložení písomných dôkazov druhej strany (alebo po uplynutí lehoty 10 pracovných dní).

Na základe dokumentovanej komunikácie medzi vami a druhou stranou agentúra ECHA stanoví, či bolo alebo nebolo vyvinuté maximálne úsilie na dosiahnutie dohody.

Krok 4: Agentúra ECHA vydá rozhodnutie

Možných je niekoľko výsledkov:

  • Väčšina sporov sa týka prístupu k údajom aj prístupu k spoločnému predkladaniu: ak agentúra ECHA dospeje k záveru, že ste vyvinuli maximálne úsilie, ale druhá strana takéto úsilie nevyvinula, vydá rozhodnutie, ktoré vám umožní odvolať sa na údaje. Dostanete tiež kópiu podrobných zhrnutí štúdií z existujúcej registrácie. Okrem toho vám agentúra ECHA umožní prístup k spoločnému predkladaniu pomocou tokenu. Tento token je heslo, ktoré vám umožňuje výnimočne registrovať v rámci existujúceho spoločného predkladania.
  • V prípade sporov týkajúcich sa prístupu k spoločnému predkladaniu: ak agentúra ECHA dospeje k záveru, že ste vyvinuli maximálne úsilie, ale druhá strana takéto úsilie nevyvinula, umožní vám prístup k spoločnému predkladaniu pomocou tokenu. Tento token je heslo, ktoré vám umožňuje výnimočne registrovať v rámci existujúceho spoločného predkladania.
  • V prípade sporov týkajúcich sa prístupu k údajom: ak agentúra ECHA dospeje k záveru, že ste vyvinuli maximálne úsilie, ale druhá strana takéto úsilie nevyvinula, vydá rozhodnutie, ktoré vám umožní odvolať sa na údaje. Dostanete tiež kópiu podrobných zhrnutí štúdií z existujúcej registrácie. Možný je aj spor týkajúci sa údajov, ktoré zatiaľ neboli predložené. V takom prípade vám agentúra ECHA vydá povolenie pokračovať v registrácii bez údajov, ktoré sú predmetom sporu, a stanoví vám primeraný čas na prípravu a predloženie údajov, na ktoré sa nevzťahuje povolenie odvolať sa (napr. štúdie, ktoré nezahŕňajú stavovce).
  • Ak agentúra ECHA dospeje k záveru, že ste nevyvinuli maximálne úsilie na dosiahnutie dohody, nevydá vám povolenie odvolať sa na požadované údaje, ani na prístup k spoločnému predkladaniu. Potom budete musieť pokračovať v rokovaniach s druhou stranou.
Krok 5: Predložte registráciu

Keď ste dospeli k dohode s druhou stranou alebo ste dostali rozhodnutie agentúry ECHA, ktoré vám umožňuje odvolať sa na údaje a/alebo vám umožňuje prístup k spoločnému predkladaniu, môžete predložiť svoju registračnú dokumentáciu.

Začnite spor

Postup sporu je trochu odlišný v závislosti od toho, či je vaša látka predmetom predregistrácie alebo žiadosti o informácie.

Vyplňte formulár na predloženie sporu agentúre ECHA:

Spory v praxi

Ak je vaša látka predmetom predregistrácie:

Obrázok

Vaše predregistračné číslo je
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
a váš termín registrácie je 31. máj 2018.

Vyplňte formulár

 

Ak je vaša látka predmetom žiadosti o informácie:

Obrázok

Číslo vašej žiadosti o informácie je (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Vyplňte formulár

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1