Príprava na vytvorenie nového fóra SIEF

Pre každú látku, ktorú ste predregistrovali, bola v nástroji REACH-IT vytvorená stránka fóra pre-SIEF. Na stránke fóra pre-SIEF nájdete kontaktné informácie ďalších spoločností, ktoré uskutočnili predregistráciu s rovnakým identifikátorom látky (napr. EC číslom).

Musíte sa navzájom kontaktovať, aby ste zistili, kto bude registrovať a či sú vaše látky rovnaké.

Ak preukážete, že ide o rovnakú látku, vytvoríte fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF), ktoré predstavuje osobitný spôsob spolupráce na účely registrácie podľa nariadenia REACH organizovaný v spolupráci so spoluregistrujúcimi a spravidla je formalizovaný dohodou.

Na fóre SIEF budete so spoluregistrujúcimi spoločne využívať údaje o látke, podelíte sa s nimi o náklady a pripravíte spoločnú registráciu.

Ďalej uvedené kroky vysvetľujú, ako postupovať od predregistrácie k príprave nového fóra SIEF.

 

1. Prihláste sa do nástroja REACH-IT

REACH-IT je IT nástroj, ktorý musíte použiť na predloženie informácií agentúre ECHA vrátane predregistrácií a registrácií.

Prístup k nástroju REACH-IT nájdete na domovskej stránke agentúry ECHA. Môžete sa prihlásiť pomocou svojho používateľského ID a hesla. Ak ešte nie ste používateľ, môžete sa zaregistrovať.

2. Nájdite a overte si svoje predregistrácie

Svoje predregistrácie v nástroji REACH-IT nájdete cez voľbu „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs“ (Ponuka > Vyhľadávanie > Predregistrácie a pre-SIEF). 

Overte, či máte predregistráciu pre každú látku, ktorú musíte registrovať. Ak vám chýba predregistrácia, potom v časti otázky a odpovede zistite, čo treba urobiť.

Pamätajte na to, že predregistrácie sú nielen východiskovým bodom na nadviazanie kontaktu so spoluregistrujúcimi, ale poskytujú vám aj právo zotrvať na európskom trhu bez registrácie až do termínu vašej registrácie.

3. Overte si kontaktné informácie vo svojej predregistrácii

Keďže budete musieť registrovať spoločne, vaše kontaktné informácie musia byť aktuálne, aby sa vaši spoluregistrujúci mohli s vami skontaktovať.

Každá predregistrácia obsahuje kontaktné informácie, zvyčajne kontakt na konkrétnu osobu z vášho podniku alebo na tretiu stranu ako zástupcu (TPR). Tieto kontaktné informácie (meno a e-mail) sú k dispozícii pre všetkých, ktorí majú predregistrovanú látku na stránke fóra pre-SIEF v nástroji REACH-IT.

Rozhodnite sa, či chcete ponechať súčasný kontakt vo svojej predregistrácii, alebo ho zmeniť, a overte si, či sú kontaktné informácie aktuálne pre každú látku, ktorú plánujete registrovať.

4. Získajte prístup ku kontaktným informáciám spoluregistrujúcich na stránke fóra pre-SIEF

Cez nástroj REACH-IT môžete získať prístup ku kontaktným informáciám iných spoločností, ktoré predregistrovali danú látku. V nástroji REACH-IT zvoľte položky „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs“ (Ponuka > Vyhľadávanie > Predregistrácie a pre-SIEF). Môžete si tiež prevziať úplný zoznam.

Svojich spoluregistrujúcich budete musieť kontaktovať e-mailom mimo nástroja REACH-IT. Nie každý, kto je uvedený na stránke fóra pre-SIEF, bude registrovať (napríklad z dôvodu zmeny v portfóliu alebo stratégii spoločnosti). Preto existuje len nízka pravdepodobnosť odpovede na e-mail,

5. Buďte aktívny pri nadväzovaní spolupráce

Pri registrovaní svojej látky budete musieť byť aktívny. Existujú viaceré spôsoby:

 • Aktivujte svojich spoluregistrujúcich
  Ak je látka dôležitá pre váš podnik, prevezmite iniciatívu a začnite diskusie. Takto môžete zaistiť registráciu látky do stanoveného termínu. 

  Svoju ochotu spustiť vytvorenie fóra SIEF môžete dať najavo kliknutím na tlačidlo „Become facilitator“ (Stať sa sprostredkovateľom) v nástroji REACH-IT.

  Ako sprostredkovateľ môžete uviesť na stránke fóra pre-SIEF, ako chcete začať diskusie. Najskôr budete musieť usporiadať niekoľko stretnutí alebo webových konferencií.
 • Odpovedzte svojim spoluregistrujúcim  Ak ste neprevzali iniciatívu, potom odpovedzte, akvás bude kontaktovať sprostredkovateľ vzniku fóra SIEF (SFF) alebo spoluregistrujúci, a to aj v prípade, ak ste sa ešte nerozhodli, či budete registrovať alebo nebudete.
 • Sledujte svoje látky
  Je možné, že v prípade niektorých látok nikto nebude iniciovať spoluprácu. V takom prípade by ste mali kontaktovať spoluregistrujúcich sami, aby ste zistili, či budete jediný registrujúci tejto látky. Ak áno, musíte si vyhradiť dostatok času, aby ste zvládli prípravu registrácie sami.
6. Určite rovnakosť látky so spoluregistrujúcimi

Na určenie rovnakosti látky musia všetci spoluregistrujúci určiť meno svojej látky podľa Usmernenia k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP (pozri tiež fázu 1: Poznajte svoje portfólio).

Ak je meno látky rovnaké, látky sa potom považujú za rovnaké.

Ak máte obavy o dôverné obchodné informácie (CBI) pri diskusiách o rovnakosti látky, prečítajte si otázky a odpovede uvedené ďalej.

Ak sa dohodnete, že vaše látky sú rovnaké, vytvorí sa fórum SIEF. Môžete začať spolupracovať na spoločnom využívaní údajov a spoločnej registrácii (pozri fázu 3: Zorganizujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi).

Účastníci fóra SIEF musia na základe spoločného uplatnenia zásad Usmernenia k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP definovať hranice látky v súlade s údajmi, ktoré budú spoločne predkladať. Táto definícia je známa ako profil identity látky (SIP) a musí sa uviesť v registračnej dokumentácii hlavného registrujúceho. Usmernenie k SIP obsahuje príloha III k Usmerneniu k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP.

7. Oboznámte sa s úlohami a aktivitami vo fóre SIEF

Vo fóre SIEF sú dve formálne oddelené úlohy: hlavný registrujúci a – prípadne – registrujúci členovia. Všetci spoluregistrujúci sú však zodpovední za plánovanie a priebeh práce, obsah spoločných častí registrácie a obsah svojich vlastných častí registrácie.

Fórum SIEF si zvolí hlavného registrujúceho.  Hlavný registrujúci bude musieť ako prvý predložiť spoločnú registráciu prostredníctvom nástroja REACH-IT, členovia môžu svoje registrácie predložiť až potom. Hlavný registrujúci musí tiež členom distribuovať čísla bezpečnostného tokenu, aby sa mohli pripojiť k spoločnej registrácii (pozri fázu 6: Predložte svoju registračnú dokumentáciu).

V prípade všetkých ostatných úloh sa musíte dohodnúť so svojimi spoluregistrujúcimi na tom, ako budete spolupracovať. V praxi to znamená rozhodnúť, kto bude čo robiť a či je alebo nie je potrebné externe zadať vypracovanie niektorých úloh. Dohoda je spravidla zdokumentovaná, napríklad ako dohoda o fóre SIEF alebo dohoda o konzorciu.

Dohoda by sa mala vzťahovať na rôzne aktivity, ktoré účastníci fóra SIEF musia vykonať na účely registrácie (pozri fázy 3, 4, 5 a 6) a zachovania aktuálnosti registrácie (pozri fázu 7). K týmto aktivitám patria napríklad tieto administratívne a technické činnosti a činnosti súvisiace s obsahom:

 • Správa fóra SIEF: zriadenie kontaktných miest na komunikáciu v rámci a mimo fóra SIEF, organizovanie spôsobu vybavovania faktúr a platieb, vypracovanie systémov refundácie a uchovávanie záznamov.
 • Príprava obsahu dokumentácie: zhromaždenie existujúcich údajov, získavanie nových údajov, diskusie o kvalite údajov, dohoda o tom, aké údaje sa budú predkladať spoločne, rokovanie o nákladoch v súvislosti so spoločným využívaním údajov, vykonávanie hodnotení chemickej bezpečnosti, odvodenie klasifikácie a vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti.
 • Príprava dokumentácie IUCLID a jej predloženie: vytvorenie spoločnej registračnej dokumentácie v IUCLID, predloženie dokumentácie agentúre ECHA a sledovanie faktúr a správ v nástroji REACH-IT.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)