Súbor nástrojov QSAR

Tento súbor nástrojov je softvérová aplikácia určená pre používateľov z oblasti štátnej správy, chemického priemyslu a iné zainteresované strany, ktorá im má slúžiť na doplnenie chýbajúcich informácií o (eko)toxikologických údajoch potrebných na posúdenie nebezpečnosti chemických látok. Tento súbor nástrojov zoskupuje informácie a nástroje z rôznych zdrojov do logického pracovného toku. Pre tento pracovný tok je rozhodujúce zoskupenie chemických látok do jednotlivých kategórií.

Hlavnými rysmi súboru nástrojov sú:

  1. Identifikácia príslušných štrukturálnych charakteristík a potenciálneho mechanizmu alebo spôsobu účinku cieľovej chemickej látky.
  2. Identifikácia ďalších chemických látok, ktoré majú rovnaké štrukturálne vlastnosti a/alebo mechanizmus alebo spôsob účinku.
  3. Využitie existujúcich experimentálnych údajov na doplnenie chýbajúcich údajov.

 

Príklady použitia súboru nástrojov QSAR organizácie OECD

Image
Názorné príklady propagujúce používanie súboru nástrojov QSAR organizácie OECD v súvislosti s lehotou v roku 2018. V èasti 1, ktorá je úvodnou poznámkou, sú poskytnuté základné informácie o súbore nástrojov QSAR organizácie OECD vrátane všeobecných odporúèaní. V èasti 2 sú uvedené prípadové štúdie pre vybrané látky.