Automatizované kontroly dokumentácií

Agentúra ECHA podniká kroky na zlepšenie kvality informácií v registračných dokumentáciách s cieľom splniť svoj prvý strategický cieľ, ktorým je „maximalizovať dostupnosť vysokokvalitných údajov na umožnenie bezpečnej výroby a používania chemických látok". V rámci týchto krokov agentúra ECHA využíva skúsenosti získané z hodnotenia registračných dokumentácií a časté nedostatky premieta do počítačových algoritmov, ktoré sa môžu použiť na kontrolu celej databázy. To umožňuje agentúre získať lepší prehľad o kvalite registračných údajov a pomáha jej účinnejšie riešiť zistené nezrovnalosti.

Výsledky pôvodných kontrol sa oznamujú registrujúcim prostredníctvom neformálnych listov, ktoré takisto obsahujú informácie o tom, ako odstrániť možné nezrovnalosti. Agentúra očakáva, že spoločnosti budú brať tieto listy vážne a spontánne aktualizovať svoje registrácie, pričom vyriešia zdôraznené výhrady a tieto poznatky použijú aj na to, aby sa vyhli opakovaniu problémov pri predkladaní ďalších dokumentácií. Tieto listy poskytujú spoločnostiam možnosť zlepšiť dokumentáciu predtým, ako agentúra ECHA zavedie právne záväzné opatrenia, ako sú napríklad kontroly súladu.

Medziprodukty

Na základe nariadenia REACH je možné, aby sa medziprodukty vyrábali a používali za prísne kontrolovaných podmienok a aby boli registrované s redukovanými informáciami o ich vlastnostiach a bez správy o chemickej bezpečnosti. Pracovníci, spotrebitelia alebo životné prostredie môžu byť nepriaznivo vystavení látkam, ktoré sú zaregistrované ako medziprodukty, ale nespĺňajú definíciu medziproduktov a/alebo prísne kontrolované podmienky a v prípade ktorých chýbajú v registračnej dokumentácii informácie o nebezpečnosti a rizikách. Z tohto dôvodu agentúra ECHA aktívne overuje súlad týchto typov dokumentácií.

 

Supporting material

Identifikácia látok

Základom všetkých procesov nariadenia REACH je správna a konzistentná identifikácia látok (SID). Povinnosťou každého registrujúceho je poskytnúť podrobnú charakteristiku identity látky, ktorú vyrába alebo dováža. Táto zodpovednosť nemôže byť len vecou vedúceho pri spoločnom predložení na fóre na výmenu informácií o látkach (SIEF).

Vo výročných správach o pokroku týkajúcich sa hodnotenia podľa nariadenia REACH sa poukazuje na to, že identifikácia látok je jeden z najčastejších nedostatkov, ktoré sa vyskytujú v registráciách predkladaných agentúre. Agentúra ECHA preto zaviedla automatizované kontroly požadovaných prvkov informácií pre identitu látok vo všetkých registráciách podľa nariadenia REACH.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)