Zistite, aké máte povinnosti

Podľa nariadenia REACH vám pre každú látku, ktorú vyrábate, dovážate alebo používate, môžu vyplývať konkrétne povinnosti. Vaše povinnosti závisia od vašej úlohy v dodávateľskom reťazci pre konkrétnu látku.

Aj v prípade zmesí alebo výrobkov sa väčšina povinností vyplývajúcich z nariadenia REACH vzťahuje na látky, ktoré sa v nich nachádzajú.

Ak je vaša látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná, budete musieť splniť aj ustanovenia uvedené v nariadení CLP.

Čo je Navigator?

Navigator je interaktívny nástroj, ktorý vám môže pomôcť:

  • objasniť vašu úlohu v dodávateľskom reťazci,
  • určiť vaše povinnosti v prípade jednotlivých látok,
  • nájsť príslušné dokumenty s usmerneniami, príručky, právne predpisy a prepojenia na ďalšie zdroje informácií, ktoré vám môžu pomôcť pri plnení povinností.

Relácia nástroja Navigator sa vzťahuje na konkrétnu látku.

Ak pripravujete a používate zmesi alebo s nimi pracujete, prvým krokom pred spustením nástroja Navigator je identifikácia látok, ktoré sa nachádzajú v týchto zmesiach.

Ak ste výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom výrobkov a máte pochybnosti o tom, v prípade ktorých látok treba použiť nástroj Navigator, začnite kliknutím na prepojenie Informácie pre výrobcu dovozcu alebo dodávateľa výrobku.

Nástroj Navigator poskytne zoznam povinností pre danú látku na základe vašich odpovedí na sériu otázok: či vyrábate alebo dovážate látku, v akej hmotnosti, na aké použitie, či je látka klasifikovaná ako nebezpečná atď. Počas relácie nástroja Navigator máte ku každej otázke k dispozícii vysvetlenie, ktoré vám uľahčí výber odpovede z ponúkaných možností.

Nástroj vás bude viesť krok za krokom, pomôže vám určiť možné povinnosti vyplývajúce z nariadení REACH a CLP týkajúce sa konkrétnej látky a poskytne vám príslušnú podporu na splnenie týchto povinností. Nástroj Navigator však slúži len na poskytovanie všeobecného poradenstva a nerieši konkrétne problémy (t. j. neposkytuje odporúčania, ako konkrétnu látku klasifikovať podľa nariadenia CLP).

Používanie nástroja Navigator

Príslušné usmernenia vo všeobecnom zozname povinností vyplývajúcich z nariadení REACH a CLP.

Všeobecný zoznam povinností obsahuje všetky potenciálne povinnosti, ktoré sa nachádzajú v nástroji, s prepojením na usmernenia o spôsobe ich plnenia. Ak už viete, ktoré povinnosti sa vás týkajú, môžete prejsť priamo do tohto zoznamu a nájsť si príslušné usmernenia.

Informácie o nástroji Navigator


Ako používať nástroj Navigator?

Prostredníctvom nástroja Navigator vám bude položená séria otázok týkajúcich sa vašej chemickej látky. Je dôležité, aby ste na ne odpovedali správne. V opačnom prípade vám nástroj Navigator poskytne nesprávny zoznam povinností. Preto sa dôrazne odporúča prečítať si pred zodpovedaním otázok vysvetlenia pod každou otázkou.

V niektorých problematických prípadoch môže byť odpovedanie na otázku zložité. Ak sú usmernenia pre daný prípad nedostatočné, odporúča sa obrátiť na odborníka.

Postupnosť otázok závisí od odpovedí na predchádzajúce otázky.

Relácia nástroja Navigator nie je v prípade všetkých látok vždy rovnaká: budú vám kladené len relevantné otázky pre každý prípad, a to v závislosti od odpovedí poskytnutých v jednotlivých krokoch.

 

Čo treba vykonať pred spustením relácie?

Pred spustením nástroja Navigator identifikujte všetky látky, s ktorými pracujete, resp. výber látok, pre ktoré chcete spustiť reláciu nástroja Navigator. Nástroj Navigator je potrebné použiť pre každú látku samostatne, pretože otázky pre jednotlivé látky sa môžu líšiť (nariadenie REACH sa vzťahuje na všetky látky, a to látky ako také, v zmesi alebo vo výrobku).

Môže sa stať, že vyrábate, dovážate alebo používate niekoľko látok rovnakým spôsobom, takže vaše odpovede na otázky budú podobné. V takom prípade po spustení rozličných relácií nástroja Navigator získate rovnaký zoznam povinností pre tieto látky.

 

Ktoré funkcie umožňujú prispôsobenie nástroja potrebám používateľa?

  • Vlastné poznámky

Ku každej otázke môžete vložiť vlastné poznámky. Tieto poznámky vám slúžia len ako referenčné informácie (napr. zdôvodnenie výberu odpovede, poznámka pre kolegu a pod.) a nástroj ich nevezme do úvahy pri určovaní povinností používateľa.

Ak chcete pridať poznámku, kliknite na tlačidlo Vlastné poznámky. Tieto poznámky sa uložia na stránke História relácie.;

  • História

Tlačidlo História vám umožňuje zobraziť všetky položené otázky, vaše odpovede, vaše poznámky ku každej otázke a predpokladané povinnosti pre danú situáciu vyplývajúce z nariadení REACH a CLP.

Je možné zobraziť len jednu alebo niekoľko týchto tém, a to vo forme tabuľky alebo zoznamu.

Upozornenie: relácia sa ukončí, až keď odpoviete na všetky otázky. História neukončených relácií sa zobrazí na obrazovke pod nadpisom Dočasná história.

História zostane uložená počas 30 dní vrátane podrobných údajov z neukončených relácií. Ak chcete uložiť obsah relácie na dlhší čas, môžete tak urobiť pomocou funkcií prehľadávača (napr. súbor, uložiť ako… alebo podobnými funkciami v závislosti od internetového prehliadača).

  • Úprava odpovede na otázku

Kliknutím na tlačidlo Späť je možné vrátiť sa k predchádzajúcej už zodpovedanej otázke. Takisto je možné zmeniť odpoveď na ktorúkoľvek predchádzajúcu otázku. Na to je potrebné zobraziť najprv stránku História.

Na stránke História môžete na konci každej otázky kliknúť na tlačidlo Upraviť. Tým sa zobrazí príslušná otázka a môžete upraviť odpoveď na ňu. Ak zmeníte odpoveď na nejakú predchádzajúcu otázku, relácia bude pokračovať od miesta tejto zmeny a všetky odpovede, ktoré ste skôr uviedli na nasledujúce otázky, sa vymažú.

  • Výsledok relácie

Na konci relácie sa zobrazí zoznam povinností, ktoré sa vás týkajú, a to po kliknutí na tlačidlo Povinnosti alebo zobrazení stránky História. Tento zoznam povinností bude obsahovať prepojenia na príslušné právne predpisy a dokumenty s usmerneniami, v ktorých je možné nájsť ďalšie podrobnosti. K dispozícii sú tiež užitočné prepojenia na ďalšie informácie.

 

Ako obnoviť predchádzajúcu reláciu?

Pri každom spustení relácie nástroja Navigator vám bude pridelené jedinečné identifikačné číslo nástroja Navigator, ktoré sa skladá z náhodne vygenerovaných číslic. Ak reláciu prerušíte, môžete ju kedykoľvek obnoviť kliknutím na možnosť „obnoviť predchádzajúcu reláciu" a zadaním svojho identifikačného čísla nástroja Navigator. Možnosť „obnoviť predchádzajúcu reláciu" možno použiť aj na obnovenie dokončených relácií.

Dôrazne sa odporúča uložiť identifikačné číslo nástroja Navigator každej relácie ihneď na začiatku relácie a priradiť k nemu názov látky, pre ktorú ste reláciu spustili. Upozornenie: obnoviť predchádzajúcu reláciu možno len s použitím čísla relácie (nie názvu látky, či už samotného, alebo v kombinácii s číslom).

Po pridelení sa identifikačné číslo nástroja Navigator zobrazí v hornej časti každej stránky vašej relácie za slovami „Vaše identifikačné číslo nástroja Navigator je:". Toto číslo môžete obnoviť aj vytlačením alebo uložením stránky História (pomocou funkcie prehľadávača, ako je to uvedené v časti História).

 

Categories Display