Progress in evaluation in 2022

Pokrok v oblasti hodnotenia v roku 2020 Duplikát 1 Duplikát 2

Agentúra ECHA podáva správu o pokroku dosiahnutom v roku 2021 v hodnotení dokumentácie a látok v súlade s článkom 54 nariadenia REACH. 

Pokrok v hodnotení za rok 2020 – karty Duplikát 2 Duplikát 1

Pokrok v hodnotení látok za rok 2022 – 1

Počas roku 2022 sa dosiahol pokrok v súvislosti so 71 látkami.

Hodnotiace členské štáty posúdili osem nových látok. Príslušné orgány usúdili, že v prípade piatich z týchto látok sú potrebné ďalšie informácie na objasnenie obáv, t. j. registrujúcim bol zaslaný návrh rozhodnutia, v ktorom sa požadujú ďalšie informácie, zatiaľ čo v prípade troch látok boli k dispozícii dostatočné informácie na objasnenie obáv, t. j. orgány predložili návrh záveru.

ECHA prijala 9 rozhodnutí o hodnotení látok s 12 žiadosťami o ďalšie informácie na posúdenie bezpečnosti látok, ktoré môžu vyvolávať obavy.

Hodnotiace členské štáty dokončili nadväzné hodnotenie pre 23 látok. V prípade štyroch látok si hodnotiaci príslušný orgán členského štátu vyžiadal viac informácií, pretože predložené informácie neobjasnili pôvodné obavy alebo vyvolali ďalšie obavy. V prípade zvyšných 19 látok orgány považovali dostupné informácie za dostatočné na objasnenie obáv a mohli dospieť k záveru, či sú potrebné ďalšie regulačné opatrenia.

Hodnotenie bolo ukončené pre 31 látok, t. j. dokumenty s výsledkami od hodnotiacich členských štátov boli zverejnené na našej webovej stránke. Orgány odporučili ďalšie opatrenia manažmentu rizík pre 18 látok z týchto 31 uzavretých prípadov, zatiaľ čo pre 13 látok už boli zavedené potrebné opatrenia (alebo ich nepotrebovali).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4