Účastníci

Hlavnými účastníkmi postupu obmedzovania sú:

1. Predkladateľ (členský štát alebo ECHA)

Predkladateľom dokumentácie o obmedzeniach môže členský štát alebo agentúra na žiadosť Komisie. ECHA môže tiež navrhnúť obmedzenie pre výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v  autorizačnom zozname (príloha XIV).

2. Zúčastnené strany

Zúčastnené strany sú občania, organizácie, podniky, ako aj iné orgány ako predkladateľ. Môžu byť z EÚ alebo inej krajiny. V priebehu verejnej konzultácie môžu predložiť svoje pripomienky a informácie.

3. ECHA

3.1 Sekretariát

Sekretariát agentúry podporuje výbory a fórum efektívnym a transparentným poskytovaním najlepších možných vedeckých, technických a regulačných služieb.

3.2 Výbory a fórum

3.2.1 Výbor pre hodnotenie rizík (RAC)

Výbor RAC vyjadruje svoje stanovisko k tomu, či sú navrhované obmedzenia primerané na zníženie rizika pre zdravie ľudí a/alebo životné prostredie na základe posúdenia príslušných častí dokumentácie o obmedzeniach a pripomienok predložených zainteresovanými stranami.

3.2.2 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC)

Výbor SEAC vyjadruje stanovisko k navrhovanému obmedzeniu a jeho sociálno-ekonomickému vplyvu na základe posúdenia príslušných častí dokumentácie o obmedzeniach a sociálno-ekonomických vplyvov. Pri vyjadrovaní stanoviska SEAC zohľadňuje aj pripomienky a sociálno-ekonomické analýzy predložené zúčastnenými stranami.

3.2.3 Fórum pre výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (fórum)

Fórum môže poskytovať poradenstvo o možnostiach presadzovania navrhovaného obmedzenia.

4. Európska komisia

Stanoviská výborov RAC a SEAC sa posielajú Európskej komisii. Komisia pripraví návrh zmeny zoznamu obmedzení, ktoré sú uvedené v prílohe XVII k nariadeniu REACH.

Ak Rada alebo Európsky parlament nemá námietky voči zmene (prostredníctvom postupu nazvaného „regulačný výbor s kontrolou“), Komisia prijme rozhodnutie a pridá obmedzenie do prílohy XVII.

5. Priemysel

Priemysel musí dodržiavať schválené obmedzenie. Priemysel znamená každého, koho sa obmedzenie týka, napríklad výrobcovia, dovozcovia, distribútori, následní užívatelia alebo maloobchodní predajcovia.

6. Členské štáty

Za presadzovanie obmedzení zodpovedajú členské štáty.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)