Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

 O následných užívateľoch

 O následných užívateľoch

Kto je následný užívateľ?

Následní užívatelia sú užívateľmi chemických látok v zmysle nariadení REACH a CLP. Sú nimi spoločnosti alebo jednotlivci:

  • v rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru,
  • ktorí používajú látku, buď ako takú, alebo v zmesi
  • pri svojej priemyselnej alebo profesionálnej činnosti.

 

Sú to napríklad:

  • Formulátori: vyrábajú zmesi, ktoré sa zvyčajne dodávajú ďalej v smere dodávateľského reťazca. Napríklad farby, lepidlá a čistiace prostriedky.
  • Koncoví užívatelia: používajú látky alebo zmesi, ale nedodávajú ich ďalej v smere dodávateľského reťazca. Patria sem napríklad užívatelia lepidiel, náterov a atramentov, mazadiel, čistiacich prostriedkov, rozpúšťadiel a chemických činidiel, napríklad bielidiel. Sem patria výrobcovia výrobkov.
  • Výrobcovia výrobkov: zapracúvajú látky alebo zmesi do materiálov alebo na materiály s cieľom vyrobiť určitý výrobok. V rámci príkladov možno uviesť textil, priemyselné vybavenie, domáce prístroje a vozidlá (súčasti aj hotové výrobky).
  • Opätovní plniči: prenášajú látky alebo zmesi z jedného kontajnera do druhého, zvyčajne počas prebaľovania alebo zmeny značky.
  • Opätovní dovozcovia: dovážajú látku ako takú alebo látku v zmesi, ktorá bola pôvodne vyrobená v EÚ a zaregistrovaná niekým v rovnakom dodávateľskom reťazci.
  • Dovozca s výhradným zástupcom: dovozcovia sú následní užívatelia v prípadoch, keď ich dodávateľ, ktorý nepochádza z krajiny v Spoločenstve, vymenoval výhradného zástupcu, aby konal ako registrujúci so sídlom v Spoločenstve.

Distribútori, ktorí len skladujú a distribuujú chemickú látku, nie sú následnými užívateľmi, ale napriek tomu majú povinnosti týkajúce sa informačného toku v rámci dodávateľského reťazca. Ak napríklad prichádzajú do kontaktu s chemickou látkou, jej prenosom alebo riedením, sú v pozícii následných užívateľov. Spotrebitelia, ktorí používajú chemické látky, nie sú následnými užívateľmi. 

 

Terminológia týkajúca sa následných užívateľov

Následní užívatelia pracujú v širokej škále podnikov a prostredí a na opis pracovného prostredia sa používajú špecifické termíny. Keď sa chemická látka používa v továrni alebo inom priemyselnom podniku, nazýva sa to „používanie v priemyselných podnikoch". Keď sa používanie uskutočňuje ďalej v smere dodávateľského reťazca mimo priemyselných podnikov (ako sú stavby, kancelárske bloky a remeselnícke dielne), používa sa termín „široké použitie profesionálnymi pracovníkmi".
 
Postupy manažmentu ochrany životného prostredia a zdravia a bezpečnosti medzi koncovými užívateľmi sú opísané pomocou termínov „pokročilé" a „základné". Pokročilé postupy sú spojené so školením pracovníkov, náležitými pracovnými pokynmi, dohľadom a pravidelným čistením a údržbou. Tiež sa používajú termíny „priemyselné prostredie" a „profesionálne prostredie", aby príslušne odrážali pokročilé a základné postupy manažmentu ochrany životného prostredia a zdravia a bezpečnosti .
 
Napríklad typ pracoviska na sprejovanie vozidiel farbou v špecializovanej automobilovej dielni je „široké použitie profesionálnymi pracovníkmi". Ak je manažment ochrany životného prostredia a zdravia a bezpečnosti na vysokej úrovni, uvádza sa ako „pokročilé" alebo „priemyselné prostredie".

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2