Oznámenia následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Žiadosti o autorizáciu môžu zahŕňať použitia danej látky žiadateľom, použitia ďalej v smere dodávateľského reťazca alebo obidvoch.

Následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje autorizácia udelená subjektu na vyššom stupni dodávateľského reťazca, musia svoje použitia oznámiť agentúre ECHA. Táto požiadavka vychádza z článku 66 nariadenia REACH.

Agentúra ECHA vedie register oznámení následných užívateľov a odovzdáva informácie príslušným orgánom členských štátov.

V nasledujúcom grafe sa nachádza prehľad všetkých oznámení následných užívateľov, ktoré boli doposiaľ prijaté. Pre úplnosť sa pri príslušných látkach uvádzajú aj udelené autorizácie. Agentúra ECHA bude tieto informácie každý štvrťrok aktualizovať.

Ďalšie informácie o geografickom rozložení použití sa nachádzajú v časti Mapy a grafy.

Informácie získané z jednotlivých oznámení sú uvedené v časti Register oznámení.

Poskytované informácie vychádzajú z oznámení prijatých od užívateľov. Môžu sa preto vyskytnúť nepresnosti. Ďalšie informácie získate v právnom upozornení agentúry ECHA.

Základné informácie:

Autorizácie na používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) možno udeliť, ak žiadateľ preukáže, že riziká vyplývajúce z použitia danej látky sú primerane kontrolované, alebo že sociálno-hospodárske prínosy prevažujú riziká a neexistujú iné vhodné alternatívy. Na všetky autorizácie sa vzťahuje časovo obmedzené obdobie preskúmania. Cieľom autorizačného postupu je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy. Ďalšie informácie o autorizačnom postupe sa nachádzajú v odkazoch uvedených na tejto stránke.

Ďalšie informácie o verzii registra oznámení pre verejnosť a jej cieľoch sa nachádzajú v časti s názvom Informácie z oznámení následných užívateľov zverejnené agentúrou ECHA.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Zobrazuje sa počet výsledkov: 12.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

Zobrazuje sa počet výsledkov: 12.Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)