Účastníci

Hlavnými účastníkmi postupu pri podávaní žiadosti o autorizáciu sú:

1. Žiadateľ

Žiadateľom môže byť výrobca, dovozca alebo následný užívateľ látky, ktorá podlieha autorizácii (zoznam je uvedený v prílohe XIV). Žiadateľ môže požiadať o autorizáciu na vlastné použitie alebo použitia, na ktoré plánuje uviesť látku na trh. Žiadosť môže podať jedna alebo viac osôb pre jednu alebo viac látok, ktoré spĺňajú vymedzenia skupiny látok podľa oddielu 1.5 prílohy XI k nariadeniu REACH a pre jedno alebo niekoľko použití.

Ak Komisia udelí autorizáciu pre používanie látky, držitelia autorizácie musia splniť požiadavky autorizácie pri uvádzaní látky na trh a/alebo pri jej používaní. Je potrebné, aby držitelia autorizácií aktualizovali kartu bezpečnostných údajov a uviedli číslo autorizácie na označení pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúcej látku na trh.

2. ECHA

Výbory agentúry ECHA

Výbor pre hodnotenie rizík a Výbor pre sociálno-ekonomické analýzy predložia svoje stanoviská k žiadosti o autorizáciu.

2.1.1 Výbor pre hodnotenie rizík (RAC)

RAC vypracuje stanovisko k žiadosti vrátane posúdenia rizika pre ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, ktoré vyplýva z používania (používaní) látky vrátane vhodnosti a účinnosti opatrení na riadenie rizík, ktoré sú opísané v žiadosti, a v prípade potreby posúdenie rizík vyplývajúcich z možných alternatív.

2.1.2 Výbor pre sociálno-ekonomické analýzy (SEAC)

SEAC vypracuje stanovisko k žiadosti vrátane posúdenia sociálno-ekonomických faktorov a dostupnosti, vhodnosti a technickej realizovateľnosti alternatív týkajúcich sa používania (používaní) látky, ktoré sú opísané v žiadosti, ako aj všetkých informácií o alternatívach predložených zainteresovanými tretími stranami.

2.2 Sekretariát agentúry ECHA

Sekretariát agentúry ECHA poskytuje žiadateľom usmernenia a nástroje na vypracovanie ich žiadostí. Sekretariát takisto podporuje výbory agentúry ECHA poskytovaním vedeckých, technických a regulačných služieb efektívnym a transparentným spôsobom.

3. Zainteresované strany

Zainteresované strany sú občania, organizácie, spoločnosti, ako aj orgány. Môžu pochádzať z EÚ aj z iných miest. Počas konzultácií k žiadostiam, ako aj preskúmaniam autorizácií môžu poskytovať informácie o alternatívnych látkach alebo technológiách.

4. Európska komisia

Stanoviská výborov RAC a SEAC sa posielajú Európskej komisii. Komisia vypracuje návrh rozhodnutia o autorizácii do troch mesiacov od doručenia stanovísk z agentúry. Komisia príjme konečné rozhodnutie, ktorým udelí alebo zamietne autorizáciu. Zhrnutia rozhodnutia budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a verejne sprístupnené prostredníctvom databázy, ktorú spravuje agentúra ECHA.

5. Následní užívatelia

Následný užívateľ môže používať látku, ak bola udelená na daný účel autorizácia účastníkovi v proti smere dodávateľského reťazca. Musí dodržiavať podmienky stanovené v autorizácii a informovať agentúru ECHA o použití látky.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)