Nanomateriály podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch

Nanomateriály sú chemické látky alebo materiály, ktoré sa vyrábajú a používajú vo veľmi malom rozsahu. Ich štruktúry sa v aspoň v jednom rozmere pohybujú v rozsahu približne 1 až 100 nm.

Nanomateriály majú unikátne a výraznejšie vlastnosti ako rovnaký materiál bez nanovlastností. Fyzikálno-chemické vlastnosti nanomateriálov sa preto môžu odlišovať od vlastností veľkoobjemovej látky alebo častíc väčšej veľkosti.

Nanotechnológia sa rýchlo rozširuje. Na európskom trhu je už veľké množstvo výrobkov obsahujúcich nanomateriály (napr. batérie, nátery, antibakteriálne odevy, kozmetika, potravinové výrobky). Nanomateriály ponúkajú technické a komerčné možnosti, môžu však predstavovať riziká pre životné prostredie a vyvolávať obavy v súvislosti so zdravím a bezpečnosťou ľudí a zvierat.

 

 

Nariadenie o biocídnych výrobkoch obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa nanomateriálov. Tieto ustanovenia sa vzťahujú na výrobky a látky spĺňajúce kritériá definované v nariadení o biocídnych výrobkoch. Uvedené definície sú založené na odporúčaní Komisie, ktoré sa týka definície nanomateriálov.
 
Tieto ustanovenia platia pre účinné a neúčinné látky s nasledujúcimi vlastnosťami:
  • najmenej 50 % častíc má aspoň v jednom rozmere veľkosť 1-100 nm
  • častice sú v nenaviazanom stave alebo vo forme agregátu alebo aglomerátu
Komisia môže prispôsobiť toto vymedzenie v závislosti od technického a vedeckého pokroku a môže tiež na žiadosť členského štátu prijať rozhodnutie o tom, či je konkrétna látka nanomateriálom.
 
Schválenie účinnej látky podľa nariadenia BPR nezahŕňa nanoformu účinnej látky s výnimkou, že je to výslovne uvedené. Pre nanoformy účinných látok sa zvyčajne musí pripraviť samostatná dokumentácia zodpovedajúca všetkým požiadavkám na údaje.
 
Ak sa nanoforma účinnej látky a neúčinnej látky použije v biocídnom výrobku, je nevyhnutné príslušné posúdenie rizika. Označenie biocídneho výrobku musí obsahovať názov každého nanomateriálu a v zátvorkách musí nasledovať slovo „nano". Výrobky obsahujúce nanomateriály sú vylúčené zo zjednodušeného postupu autorizácie.
 

Monitorovanie a podávanie správ 

Členské štáty musia podávať správy o plnení nariadenia BPR každých päť rokov. Podávanie správ musí zahŕňať informácie o používaní nanomateriálov v biocídnych výrobkoch a potenciálne identifikované riziká. Správy sa predkladajú Komisii do 30. júna príslušného roku a zahŕňajú obdobie do 31. decembra roku predchádzajúceho ich predloženie.

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)