O čo ide v nariadení o biocídnych výrobkoch?

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudí a životného prostredia.

Text nariadenia bol prijatý 22. mája 2012 a nadobudne platnosť 1. septembra 2013 s prechodným obdobím pre určité ustanovenia. Nariadením sa ruší smernica o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES).

Je nevyhnutné, aby všetky biocídne výrobky boli autorizované predtým, ako môžu byť uvedené na trh, a účinné látky, ktoré sa nachádzajú v takomto biocídnom výrobku, musia byť predtým schválené. V súvislosti s týmto pravidlom však existujú určité výnimky. Napríklad účinné látky zaradené do kontrolného programu, ako aj biocídne výrobky obsahujúce tieto účinné látky, môžu byť uvedené na trh pred vydaním konečného rozhodnutia o schválení. Na trh môžu byť tiež uvedené nové účinné látky, ktoré sa ešte len hodnotia, s dočasnou autorizáciou výrobku.

Cieľom nariadenia BPR je harmonizovať trh na úrovni Únie, zjednodušiť schvaľovanie účinných látok a autorizáciu biocídnych výrobkov, stanoviť časové harmonogramy pre hodnotenia členskými štátmi, vypracovanie stanovísk a rozhodnutí. Týmto nariadením sa takisto podporuje redukovanie testovania na zvieratách zavedením záväzných povinností zdieľania údajov a podporou používania alternatívnych metód testovania.

Schvaľovanie účinných látok sa vykonáva na úrovni Únie a následná autorizácia biocídnych výrobkov na úrovni členských štátov, podobne ako v predchádzajúcej smernici. Táto autorizácia sa môže rozšíriť na ďalšie členské štáty na základe vzájomného uznávania. Na základe tohto nového nariadenia však žiadatelia majú možnosť nového typu autorizácie na úrovni Únie (tzv. autorizácia Únie).

Na predkladanie žiadostí, výmenu údajov a informácií medzi žiadateľom, agentúrou ECHA, príslušnými orgánmi členských štátov a Európskou komisiou sa bude používať špecializovaná platforma IT, Register biocídnych výrobkov (R4BP 3). Na prípravu žiadostí sa používa iný nástroj IT, aplikácia IUCLID 5. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)