Ošetrené výrobky

V nariadení o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPR“) sa určujú pravidlá používania výrobkov ošetrených jedným alebo viacerými biocídnymi výrobkami alebo výrobkov, do ktorých bol biocídny výrobok zámerne pridaný.

Podľa tohto nariadenia môžu byť výrobky ošetrené len biocídnymi výrobkami obsahujúcimi účinné látky schválené v EÚ. To je zmena v porovnaní so smernicou o biocídnych výrobkoch (zrušenou nariadením BPR od 1. septembra 2013), podľa ktorej by výrobky dovezené z tretích krajín mohli byť ošetrené látkami, ktoré nie sú schválené v EÚ, ako sú pohovky a topánky obsahujúce DMF.

Spoločnosti musia byť takisto pripravené poskytnúť spotrebiteľom informácie o biocídnom ošetrení výrobku, ktorý predávajú. Ak spotrebiteľ požiada o informácie o ošetrenom výrobku, dodávateľ ich musí bezplatne poskytnúť do 45 dní.

Označovanie ošetrených výrobkov

Výrobcovia a dovozcovia ošetrených výrobkov musia zabezpečiť, aby boli výrobky označené podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení a podľa dodatočných požiadaviek vymedzených v nariadení o biocídnych výrobkoch.

V BPR sa vyžaduje, aby výrobcovia a dovozcovia ošetrených výrobkov označovali ošetrené výrobky, keď: 

  1. sa uvádza výrok, že ošetrený výrobok má biocídne vlastnosti;
     
  2. sa to vyžaduje v podmienkach schválenia účinnej látky, ktorú obsahuje biocídny výrobok použitý na ošetrenie výrobku.

Označenia musia byť ľahko pochopiteľné a viditeľné pre spotrebiteľov.

Prechodné opatrenia týkajúce sa ošetrených výrobkov

V BPR sa stanovuje viacero opatrení na uľahčenie prechodu zo systému smernice o biocídnych výrobkoch (BPD) na nové nariadenie.

Od 1. septembra 2013 účinné látky, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku použitom na ošetrenie ošetrených výrobkov, musia už byť buď uvedené v prílohe I, schválené, alebo musí prebiehať hodnotenie príslušného typu výrobku.

V prípade účinných látok, ktoré k 1. septembru 2013 ešte neboli v procese schvaľovania, bolo poskytnuté prechodné obdobie (článok 94 BPR). Úplná dokumentácia k žiadosti týkajúca sa účinnej látky sa mala predložiť do 1. septembra 2016.

Po 1. marci 2017 už nie je možné umiestniť na trh EÚ výrobky ošetrené biocídnym výrobkom (alebo zámerne obsahujúcim biocídny výrobok) obsahujúcim účinnú látku, ktorá ešte nie je schválená, uvedená v prílohe I alebo predmetom posudzovania.

Ak sa žiadosť o schválenie účinnej látky zamietne (napríklad z dôvodu nezaplatenia príslušného poplatku) alebo sa prijme rozhodnutie o neschválení, výrobky, ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo ho obsahujú a ktoré obsahujú túto účinnú látku, by sa po uplynutí 180 dní od tohto rozhodnutia už nemali uvádzať na trh.

Viac informácií o povolených účinných látkach v ošetrených výrobkoch nájdete v dokumente uvedenom v časti „Pozri tiež“.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)